BAT ku­pu­je sa­ra­jev­ski FDS

Du­han Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co i da­lje će pro­izvo­di­ti FDS-ove bren­do­ve

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co (BAT) i CID Adri­atic Inves­t­ments pos­ti­gli su na­čel­ni spo­ra­zum o pro­da­ji du­han­skog di­je­la poslovanja Fa­bri­ke du­ha­na Sa­ra­je­vo (FDS), a ko­nač­ni ugo­vor bit će pot­pi­san u slje­de­ćih ne­ko­li­ko da­na. BAT će od FDSa pre­uze­ti nje­go­ve du­han­ske bren­do­ve i ma­lo­pro­daj­no pos­lo­va­nje ( To­bac­co Press). BAT i FDS sklo­pit će ugo­vor o nas­tav­ku proizvodnje bren­do­va FDS-a u Sa­ra­je­vu, jav­lja In­di­ka­tor.ba.

“Do­la­zak BAT-a Fa­bri­ci du­ha­na Sa­ra­je­vo do­no­si no­vu per­s­pek­ti­vu, koju bez ova­ko ja­kog part­ne­ra si­gur­no ne bi­smo ima­li. Sret­ni smo što pro­izvod­nja ci­ga­re­ta os­ta­je u Sa­ra­je­vu te što su struč­nja­ci BAT-a pre­poz­na­li vri­jed­nost na­ših bren­do­va“, iz­ja­vio je Edin Mu­la­ha­sa­no­vić, di­rek­tor FDS-a.

BAT je tr­žiš­ni li­der u 55 ze­ma­lja, a u 2015. BAT Gro­up je os­tva­rio ukupan pri­hod od 13,1 mi­li­jar­di fun­ti te do­bit od go­to­vo 5 mi­li­jar­di fun­ti. Is­te go­di­ne BAT je ku­pio Tvor­ni­cu du­ha­na Ro­vinj.

B.F./PIXSELL

Uz bren­do­ve BAT pre­uzi­ma i FDS-ovu ma­lo­pro­da­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.