KOSTIĆ I MATIJEVIĆ

ODUS­TA­LI OD PKB-A

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­ski po­du­zet­ni­ci Mi­odrag Kostić, vlas­nik MK Gro­upa i Pe­tar Matijević, vlas­nik In­dus­tri­je me­sa Matijević, odus­ta­li su od ku­po­vi­ne Po­ljo­pri­vred­nog kom­bi­na­ta Be­ograd (PKB). To je za Blic po­t­vr­dio Matijević, ko­ji ka­že da njih dvo­ji­ca ne bi mo­gli bi­ti kon­ku­ren­ti arap­skim i ki­ne­skim kom­pa­ni­ja­ma ko­je su za­in­te­re­si­ra­ne za ku­po­vi­nu naj­ve­će po­ljo­pri­vred­ne tvrt­ke u Sr­bi­ji. Pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju PKB je jed­na od ma­lo­broj­nih sr­p­skih kom­pa­ni­ja ko­ja je pre­os­ta­la i ko­ja ne­što vri­je­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.