SLOVENIJA POVEĆALA

BROJ NOĆENJA 8%

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slovenija je sa 10,2 milijuna tu­ris­tič­kih noćenja u 11 mje­se­ci proš­le go­di­ne za osam posto pre­ma­ši­la re­zul­tat iz 2015., obja­vio je slo­ven­ski na­ci­onal­ni sta­tis­tič­ki za­vod. Po­ras­tu tu­ris­tič­kog pro­me­ta naj­vi­še su pri­do­ni­je­li stra­ni tu­ris­ti či­ji je broj noćenja po­ve­ćan za 10 posto. Zim­ska tu­ris­tič­ka se­zo­na ta­ko­đer je obe­ća­va­ju­ća, sa­mo u stu­de­no­me os­tva­re­no je 534.000 tu­ris­tič­kih noćenja, što je 13 posto vi­še u od­no­su na is­ti mje­sec 2015. go­di­ne. Me­đu tu­ris­ti­ma ko­ji slo­ven­ske cen­tre po­sje­ću­ju zi­mi naj­vi­še je Aus­tri­ja­na­ca i Ta­li­ja­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.