FINANCIJE

IN­TE­SA SAN­PA­OLO ČE­KA ZE­LE­NO SVJE­TLO ZA KUP­NJU GE­NE­RA­LI­JA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TOMISLAV PILI

Odo­bre­nje ovog spa­ja­nja bit će ve­li­ki test za re­gu­la­to­re ko­ji se za­la­žu za jed­nos­tav­ni­je, a ne slo­že­ni­je ban­ke

Ako pre­uz­me Ge­ne­ra­li, ta­li­jan­ska ban­ka In­te­sa San­pa­olo smi­je­nit će UniCre­dit na mjes­tu naj­ve­će fi­nan­cij­ske gru­pa­ci­je u toj dr­ža­vi. U pri­op­će­nju objav­lje­nom u sri­je­du In­te­sa je po­t­vr­di­la sprem­nost na da­va­nje po­nu­de za Ge­ne­ra­li, naj­ve­ću osi­gu­ra­va­telj­nu ku­ću u Ita­li­ji.

Pre­ma sa­daš­njim tr­žiš­nim vred­no­va­nji­ma, spa­ja­nje In­te­se i Ge­ne­ra­li­ja stvo­ri­lo bi fi­nan­cij­skog di­va vri­jed­nog 60 mi­li­jar­di eura. No, po­tez ban­ke na­vod­no je iz­ne­na­dio mi­lan­ske fi­nan­cij­ske kru­go­ve. Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nog iz­vo­ra Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, In­te­sa sa­mo če­ka ze­le­no svje­tlo Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke ka­ko bi obja­vi­la i služ­be­nu po­nu­du za tr­š­ćan­skog osi­gu­ra­va­te­lja.

Ana­li­ti­čar Be­ren­ber­ga Eo­in Mul­lany sma­tra ka­ko bi odo­bre­nje ovog pre­uzi­ma­nja bi­lo ve­li­ki test vje­ro­dos­toj­nos­ti europ­skih ban­kov­nih re­gu­la­to­ra ko­ji se po­s­ljed­njih go­di­na za­la­žu za po­jed­nos­tav­lji­va­nje struk­tu­re ve­li­kih ba­na­ka. In­te­sin po­tez ide u su­prot­nom smje­ru, ocje­nju­je Mul­lany.

S dru­ge stra­ne, iz­vo­ri bli­ski ECBu is­ti­ču ka­ko mo­ne­tar­na vlast euro­zo­ne za sa­da uop­će ni­je služ­be­no oba­vi­je­šte­na o In­te­si­nim na­mje­ra­ma. Ako do pre­uzi­ma­nja do­đe, s ob­zi­rom na Ge­ne­ra­li­je­vu vri­jed­nost od 24 mi­li­jar­de eura, to će bi­ti naj­ve­ća ak­vi­zi­ci­ja In­te­se od fi­nan­cij­ske kri­ze 2008. go­di­ne.

Iz­vo­ri FTa is­ti­ču ka­ko glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor In­te­se Car­lo Me­ssi­na mora vr­lo oprez­no kre­nu­ti u ovu ak­vi­zi­ci­ju ka­ko ne bi ugro­zio dva glav­na stu­pa inves­ti­tor­skog po­vje­re­nja, a to je nje­zin ka­pi­tal te iz­daš­na di­vi­den­da. Po­ten­ci­jal­no In­te­si­no pre­uzi­ma­nje pred vra­ti­ma na­vod­no je iz­a­zva­lo pra­vu uz­bu­nu u Ge­ne­ra­li­ju ko­ji je ka­ko na­vo­de me­di­ji u sri­je­du sa­zvao sas­ta­nak Upra­ve.

Pod­sje­ti­mo, po­čet­kom tjed­na su ta­li­jan­ski me­di­ji obja­vi­li ka­ko je Ge­ne­ra­li ku­pio tri posto di­oni­ca In­te­se ka­ko bi spri­je­čio nje­zi­nu kup­nju di­oni­ca Ge­ne­ra­li­ja. Upra­va In­te­se sas­ta­je se danas.

REUTERS

In­te­sa se spre­ma za svo­ju naj­ve­ću ak­vi­zi­ci­ju od 2008. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.