RAST DO­BI­TI DIAGEA JER

AMERIKANCI VI­ŠE PIJU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Di­ageo, bri­tan­ski pro­izvo­đač al­ko­hol­nih pi­ća - naj­ve­ći na svi­je­tu - u če­t­vr­tak je iz­vi­jes­tio o ras­tu po­lu­go­diš­nje do­bi­ti za­hva­lju­ju­ći ras­tu pro­da­je u svim re­gi­ja­ma. Pro­izvo­đač vi­ski­ja Joh­n­ny Wal­ker i vot­ke Smir­noff is­ti­če da je ne­to do­bit po­ras­la s 1,41 mi­li­jar­de fun­ti go­di­nu ra­ni­je na 1,51 mi­li­jar­du fun­ti, od­nos­no ma­lo vi­še od se­dam posto. Ope­ra­tiv­na do­bit po­pe­la se s 1,61 mi­li­jar­du fun­ti na 2,07 mi­li­jar­di fun­ti. Pro­da­ja je po­ras­la če­ti­ri posto na 6,42 mi­li­jar­de fun­ti, ia­ko su ana­li­ti­ča­ri oče­ki­va­li neš­tvo ve­ću pro­da­ju od 6,45 mi­li­jar­di fun­ti. Na naj­z­na­čaj­ni­jem i na­pro­fi­ta­bil­ni­jem ame­rič­kom tr­ži­štu pro­da­ja je oja­ča­la tri posto. Rast u SAD-u zas­lu­ga je ras­ta pro­da­je bur­bo­na, vi­ski­ja i te­ki­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.