ZBOG VOJNIH AVIONA

Iz­vješ­će Bo­ein­ga MA­NJI PRI­HO­DI I DO­BIT

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bo­eing je u proš­loj go­di­ni os­tva­rio pri­ho­de od 94,6 mi­li­jar­di do­la­ra, dva posto ma­nje ne­go go­di­nu da­na pri­je, a pa­la je i do­bit naj­ve­ćeg svjet­skog proizvođača zra­ko­plo­va, po­naj­vi­še zbog pa­da is­po­ru­ka vojnih zra­ko­plo­va. Pre­ma pos­lov­nom iz­vješ­ću, do­bit je la­ni bi­la za pet posto ma­nja ne­go go­di­nu da­na pri­je i iz­no­si­la je 4,9 mi­li­jar­di do­la­ra. U proš­loj je go­di­ni Bo­eing is­po­ru­čio 748 put­nič­kih zra­ko­plo­va, ma­nje u od­no­su na 762 go­di­nu da­na pri­je, no po­ru­ču­je da je za­dr­žao vo­de­će mjes­to na tr­ži­štu pe­tu go­di­nu za­re­dom.

Pad od dva posto

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.