POLJSKA TRE­BA PO­ČE­TI

Po­ru­ka IEA-e NAPUŠTATI UGLJEN

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Poljska bi tre­ba­la pre­is­pi­ta­ti ovis­nost o ug­lje­nu, zna­čaj­nom iz­vo­ru za­ga­đe­nja, i fo­ku­si­ra­ti se na ra­zvoj čiš­ćih iz­vo­ra ener­gi­je, za­klju­či­la je u iz­vješ­ću Me­đu­na­rod­na agen­ci­ja za ener­gi­ju (IEA). “No­va ener­get­ska stra­te­gi­ja mora ut­vr­di­ti ho­će li ugljen na du­lji rok po­dr­ža­ti polj­sko gos­po­dar­stvo ili će mu bi­ti te­ret”, obja­vi­la je sa­vje­to­dav­na agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku Or­ga­ni­za­ci­je za gos­po­dar­sku su­rad­nju i ra­zvoj (OECD). Udio ug­lje­na u polj­skoj pro­izvod­nji elek­trič­ne stru­je iz­no­sio je 2015. go­di­ne 81 posto.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.