Prak­sa mo­že zna­čaj­no us­mje­ri­ti bu­du­ći pro­fe­si­onal­ni ra­zvoj stu­de­na­ta

Lak­še do pos­la Uz kva­li­tet­ne men­to­re stje­ču se zna­nja i vje­šti­ne ko­je po­ma­žu mla­di­ma pri za­poš­lja­va­nju

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

ču­li u ka­te­go­ri­ji Ino­va­tiv­na Hrvatska, ide­je su vr­lo raz­no­li­ke i ori­gi­nal­ne te de­fi­ni­tiv­no ima­ju po­ten­ci­ja­la. Po­seb­no ve­se­li ve­li­ki en­tu­zi­ja­zam i ko­li­či­na ener­gi­je ko­ja je ulo­že­na u pro­jek­te kao i pro­fe­si­onal­nost kod sa­mog iz­la­ga­nja. Ta­ko­đer, vr­lo je po­hval­no što stu­den­ti raz­miš­lja­ju u smje­ru stva­ra­nja ino­va­ci­ja, no­vih poslovnih kon­ce­pa­ta i poslovnih mo­de­la”, pri­li­kom ži­ri­ra­nja u pro­sin­cu proš­le go­di­ne ko­men­ti­ra­la je Nje­go­vec. PBZ Cro­tia Osi­gu­ra­nje kroz ak­tiv­no su­dje­lo­va­nje u svim tak­vim pro­jek­ti­ma nas­to­ji da­ti do­pri­nos i po­dr­šku za­dr­ža­va­nja što ve­ćeg bro­ja mla­dih i ško­lo­va­nih da svo­ju pro­fe­si­onal­nu bu­duć­nost os­tva­re u Hr­vat­skoj.

TOMISLAV MILETIĆ/PIXSELL

Re­na­ta Kaš­njar – Pu­tar, čla­ni­ca Upra­ve PBZ Cro­atia Osi­gu­ra­nja Ju­li­ja­na Nje­go­vec iz PBZCO-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.