Bellabeat i Rimac dokaz su da su i sve­mir­ska lu­ka i Alibaba u Hr­vat­skoj mogući

So­lar­ni sus­tav Koč­ni­ča­ri Una­toč to­me što po­du­zet­ni Hr­va­ti, spre­mi os­ta­ti u Hr­vat­skoj i ov­dje pre­uze­ti ri­zik, i da­lje na­ila­ze na onaj is­ti dio po­li­tič­ke i gos­po­dar­ske eli­te ko­ja se na­uči­la na svoj pos­to­tak i ko­ja sva­ku ve­ću ini­ci­ja­ti­vu do­če­ka na nož, te po

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Mo­že li Hrvatska ima­ti ikak­ve ve­ze sa sve­mi­rom? Ako se pi­ta Sla­đa­na Zov­ka, vlas­ni­ka ka­si­na ko­ji je ši­roj jav­nos­ti pos­tao poz­nat na­kon što je za­igrao ru­let sa švi­car­skim sve­mir­skim star­tu­pom S3 Hol­din­gom, či­ni se da mo­že. S3 Hol­ding je u pro­sin­cu pro­gla­sio ban­krot i to na­kon film­skog za­okre­ta u po­li­cij­skoj is­tra­zi o na­pa­du na nje­nog os­ni­va­ča i iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Pas­ca­la Ja­ussi­ja. Me­đu­tim, Zov­ko sa­da ka­ni pre­uze­ti tu tvrt­ku, i ka­ko sam ka­že, Hr­vat­sku po pr­vi pu­ta pre­tvo­ri­ti u ak­tiv­nog igra­ča u sve­mir­skoj in­dus­tri­ji.

Kao i mno­ge pos­lov­ne pri­če u Hr­vat­skoj i ova ima dos­ta ne­poz­na­ni­ca. Ni­je jas­no ko­li­ko toč­no no­va­ca Zov­ko tre­ba za nas­ta­vak poslovanja. Ni­je jas­no ot­kud mu no­vac za tu inves­ti­ci­ju. Ni­je jas­no što bi Zov­ko uči­nio dru­ga­či­je da nje­gov S3 ne za­vr­ši kao i S3 iz Švi­car­ske.

Ni­je jas­no ni zašto Mi­nis­tar­stvo obra­ne upor­no tvr­di da ni­je do­bi­lo sve po­dat­ke o to­me što S3 tre­ba ka­ko bi mo­glo pro­ci­je­ni­ti što od aero­dro­ma na Ud­bi­ni i pod ko­jim uvje­ti­ma mo­že da­ti.

Odvo­je­ni od svi­je­ta

Dok raz­miš­lja­te o ovoj sve­mir­skoj per­s­pek­ti­vi, za­mis­li­te jed­nu dru­gu, ovo­ze­malj­sku, ali po­djed­na­ko iz­ne­na­đu­ju­ću pri­ču. Onu o do­la­sku Ali­ba­be u Hr­vat­sku. U vri­je­me ka­da ame­rič­ki pred­sjed­nik pov­la­či naj­ve­ću svjet­sku su­per­si­lu s do­mi­nant­nog mjes­ta na svjet­skoj po­zor­ni­ci, u Hr­vat­skoj se pri­ča o mo­guć­nos­ti da ov­dje, u Za­dru, inves­ti­ra Alibaba.

Naj­ve­ći in­ter­net­ski tr­go­vac iz vr­lo sko­ro naj­ve­će svjet­ske su­per­si­le ov­dje tra­ži pri­li­ku. Alibaba iz­rav­no kon­tak­ti­ra Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, a ki­ne­sko ve­le­pos­lans­tvo re­do­vi­to se sas­ta­je s pred­stav­ni­ci­ma Gra­da Za­dra is­tra­žu­ju­ći mo­guć­nos­ti ula­ga­nja.

Sve bi to zvu­ča­lo kao baj­ka da u Hr­vat­skoj, zem­lji koju je dio po­li­tič­ke i gos­po­dar­ske eli­te za­kop­čao od os­tat­ka svi­je­ta u sva­kom po­gle­du, osim u pri­lje­vu tu­ris­ta i kon­tro­li­ra­nim po­li­tič­ki di­ri­gi­ra­nim pri­va­ti­za­ci­ja­ma, ne­ma sve vi­še hr­vat­skih tvrt­ki ko­je su us­pje­le iz­bu­ši­ti ru­pe, pro­vi­ri­ti na dru­gu stra­nu, oku­si­ti svi­jet i ma­lo­po­ma­lo hr­vat­ski pro­tek­ci­onis­tič­ki šljem pre­tvo­ri­ti u si­to.

Rimac pre­sko­čio pre­pre­ke

Na­jus­pješ­ni­ji hr­vat­ski star­tup Bellabeat, do­ma­ćoj jav­nos­ti poz­nat po to­me što su mu svi za­pos­le­ni­ci ove go­di­ne u or­ga­ni­za­ci­ji tvr­ke lje­to­va­li na Ka­na­ri­ma, za inves­ti­to­re ta­ko ima ne­ke od naj­poz­na­ti­jih lju­di u Ka­li­for­ni­ji.

U Bellabeat, a to ni­je baj­ka, inves­ti­ra­la je glu­mi­ca Je­ssi­ca Al­ba. Na­da­lje, na po­pi­su ula­ga­ča su i kre­ator i vo­de­ći pro­gra­mer Go­ogle­ovog Gma­ila Pa­ul Buc­h­het, os­ni­vač Tec­hCrun­c­ha Mic­ha­el Ar­rin­g­ton, je­dan od sto naj­bo­ga­ti­jih lju­di Ni­co­las Ber­g­gru­en, te je­dan od naj­poz­na­ti­jih inves­ti­to­ra u Si­li­cij­skoj do­li­ni i čo­vjek ko­ji je me­đu pr­vi­ma ulo­žio u Google i PayPal Ron Conway. U Bellabeat je ulo­žio i Uni­ver­sal Mu­sic, te GGV Ca­pi­tal, VC fond poz­nat kao je­dan od pr­vih ula­ga­ča u Ali­ba­bu.

Slič­nu pri­ču ima Ma­te Rimac. On je pre­sko­čio domaće inves­ti­cij­ske pre­pre­ke i za pr­vog inves­ti­to­ra do­veo ko­lum­bij­skog bo­ga­ta­ša Fran­ka Ka­naye­ta Ye­pe­sa. Ne­du­go na­kon to­ga iz Hong Kon­ga pri­ma inves­ti­ci­ju ki­ne­skog hol­din­ga Si­no­cop Re­so­ur­ce­sa. Po­tom u nje­go­vu je tvrt­ku ulo­žio no­vi ve­ćin­ski vlas­nik For­be­sa Tak Che­ung Yam.

Slič­nih je pri­mje­ra sve vi­še. No, una­toč to­me što po­du­zet­ni Hr­va­ti, spre­mi os­ta­ti u Hr­vat­skoj i ov­dje pre­uze­ti ri­zik, i da­lje na­ila­ze na onaj is­ti dio po­li­tič­ke i gos­po­dar­ske eli­te ko­ja se na­uči­la na svoj pos­to­tak i ko­ja sto­ga sva­ku ve­ću ini­ci­ja­ti­vu do­če­ka na nož.

S jed­ne stra­ne ta vr­hu­ška pot­pi­ru­je ne­po­vje­re­nje u tak­ve pro­jek­te, a bez da se po­tru­di­la pro­vje­ri­ti či­nje­ni­ce. S dru­ge stra­ne, ko­či dr­žav­nu ad­mi­nis­tra­ci­ju da odra­di po­sao gos­po­dar­ske di­plo­ma­ci­je i inves­ti­to­ri­ma otvo­ri pri­li­ku.

Ne­ke inves­ti­ci­je će us­pje­ti. Ne­ke ne­će. Možda ih ve­ći­na i pro­pad­ne. No, sve dok ka­pi­tal pris­ti­že otva­rat će se rad­na mjes­ta, u Hr­vat­skoj ra­zvi­ja­ti ne­ke no­ve eks­per­ti­ze i ge­ne­ri­ra­ti pri­hod na lo­kal­noj ra­zi­ni od plaća i po­re­za. Dek­la­ra­tiv­no svi to­me plješ­ću, ali se u prak­si po­na­ša­ju kao da je ri­ječ o baj­ci.

Stra­te­ška pri­li­ka

Zar ni­je sto­ga smi­ješ­no da već dvi­je go­di­ne slu­ša­mo o po­ten­ci­ja­lu ko­ji ud­bin­ski aero­drom ima kao Sve­mir­ska lu­ka, a da pri to­me dr­ža­va tu imo­vi­nu ne iz­dvo­ji u za­seb­nu tvrt­ku i na nju ras­pi­še kon­ce­si­ju. Zašto se na Ud­bi­ni ne bi testirali dronovi, letjelo u svemir, lansiralo ma­le satelite kakve trebaju Facebook i Google ili obav­lja­lo in­ter­kon­ti­nen­tal­ne le­to­ve. Bli­zu je oba­le, Pli­tvič­kih je­ze­ra i ima otvo­re­no ne­bo iz­nad. Stra­te­ške pri­li­ke po­put te ne bi tre­ba­le ovi­si­ti o us­pje­hu ili ne­us­pje­hu S3 ili bi­lo ko­je dru­ge tvrt­ke, a naj­ma­nje bi o nji­ma tre­ba­la od­lu­či­va­ti voj­ska. Na­rav­no, osim ako ne do­bi­je­mo još ne­ko objaš­nje­nje zašto je onaj za­štit­ni šljem od stra­nih inves­ti­ci­ja opet pri­je­ko po­tre­ban.

ZAŠTO SE NA UD­BI­NI NE BI TESTIRALI DRONOVI, LETJELO U SVEMIR, LANSIRALO MA­LE SATELITE KAKVE TREBAJU FACEBOOK I GOOGLE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.