MOBILNO BANKARSTVO

KO­RIS­TI 25% VI­ŠE LJU­DI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ukupan broj korisnika us­lu­ge mo­bil­nog ban­kar­stva Er­ste ban­ke u si­ječ­nju je iz­no­sio ne­što vi­še od 100.000, što je 25 posto vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Is­to­vre­me­no je la­ni za­bi­lje­žen po­rast bro­ja tran­sak­ci­ja na pre­ko 2,2 milijuna, što je vi­še ne­go dvos­tru­ko u od­no­su na nji­hov ukupan broj u 2015. go­di­ni. Pre­ma sta­tis­tič­kim po­da­ci­ma za proš­lu go­di­nu, sva­ki ko­ris­nik mBan­king us­lu­ge pri­jav­lju­je se u apli­ka­ci­ju pro­sječ­no 17 pu­ta mje­seč­no. Broj korisnika mo­bil­nog ban­kar­stva zna­čaj­no se po­čeo po­ve­ća­va­ti još po­čet­kom 2012. go­di­ne, tvr­de iz Er­stea.

FOTOLIA

Er­ste pre­šao 100.000 korisnika

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.