Re­sor gos­po­dar­stva sli­je­po slu­ša na­lo­ge EK

Ro­bert Tra­vaš, pred­sjed­nik Hr­vat­ske od­vjet­nič­ke ko­mo­re ot­kri­va što za­mje­ra Vla­di­nom Ak­cij­skom pla­nu i za­što part­ne­ra vi­di u Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva zas­tu­pa in­te­re­se EK jed­nos­tav­no ne­kri­tič­ki i bez uva­ža­va­nja ar­gu­me­na­ta HOK-a

UHr­vat­skoj tre­nut­no ima 4700 odvjetnika i 1600 od­vjet­nič­kih vježbenika, a glav­ni pro­blem je što nam država sve više smanjuje djelokrug poslova. Ni pra­vo­su­đe ni gos­po­dar­stvo ne za­poš­lja­va no­ve prav­ni­ke, ili one ko­ji su do­bi­li ot­ka­ze, pa ti lju­di ne­ma­ju dru­ge mo­guć­nos­ti ne­ko se oku­ša­ti u od­vjet­niš­tvu. Naš broj ras­te za 89% go­diš­nje, is­ti­če na po­čet­ku raz­go­vo­ra pred­sjed­nik Hr­vat­ske od­vjet­nič­ke ko­mo­re Ro­bert Tra­vaš te za­klju­ču­je: “Tr­ži­šte je ja­ko ma­lo; gos­po­dar­stvo i gra­đa­ni su u lo­šem ma­te­ri­jal­nom po­lo­ža­ju i pr­vo se šte­di na in­te­lek­tu­al­nim us­lu­ga­ma, pa ta­ko i na prav­noj po­mo­ći od stra­ne odvjetnika”.

Što je rje­še­nje? Oče­ku­je­te li pro­mje­ne Za­ko­na o od­vjet­niš­tvu te­me­ljem EU Di­rek­ti­ve o us­lu­ga­ma?

Ri­ječ je o even­tu­al­nim iz­mje­na­ma, a ras­pra­vit će ih nad­bur­ze lež­na ti­je­la HOKa na­kon što sa Mi­nis­tar­stvom pra­vo­su­đa ras­pra­vi­mo po­tre­bu even­tu­al­nih pro­mje­na ne­kih odred­bi. Di­rek­ti­va se ne smi­je tu­ma­či­ti na na­čin ko­ji je su­pro­tan Us­ta­vu RH i Za­ko­nu o od­vjet­niš­tvu. Na­ža­lost pos­to­ji ne­ra­zu­mi­je­va­nje, pa i ne­poz­na­va­nje us­tav­ne po­zi­ci­je od­vjet­niš­tva od stra­ne ne­kih služ­be­ni­ka Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva: umjes­to da zas­tu­pa­ju in­te­re­se hr­vat­skog od­vjet­niš­tva jer su oni mi­nis­tar­stvo RH, a ne po­vje­re­ni­ci EK, jed­nos­tav­no ne­kri­tič­ki i bez uva­ža­va­nja ar­gu­me­na­ta ko­ji su im u više na­vra­ta da­ni od stra­ne HOK sli­je­po pro­vo­de sve što tra­ži EK. Kad bi poz­na­va­nje Us­ta­va i za­ko­na bi­lo bo­lje, ne bi se u Ak­cij­skom pla­nu za ras­te­re­će­nje gos­po­dar­stva naš­li ne­ki pot­pu­no ne­pri­hvat­lji­vi pri­jed­lo­zi za od­vjet­niš­tvo ko­ji su su­prot­ni Us­ta­vu i Za­ko­nu o od­vjet­niš­tvu, a ko­ji­ma će­mo se ar­gu­men­ti­ra­no su­prot­sta­vi­ti u raz­go­vo­ri­ma s Mi­nis­tar­stvom pra­vo­su­đa.

Na ko­ga mis­li­te?

Kod to­ga ni­ka­ko ne mis­lim na mi­nis­tri­cu Mar­ti­nu Da­lić či­ji rad vi­so­ko ci­je­nim, ali o od­vjet­niš­tvu mo­že­mo raz­go­va­ra­ti sa­mo s Mi­nis­tar­stvom pra­vo­su­đa.

U RH IMA 4700 ODVJETNIKA I 1600 VJEŽBENIKA, A DRŽAVA NAM SVE VIŠE SMANJUJE DJELOKRUG POSLOVA

Što je s re­so­rom pra­vo­su­đa do­go­vo­re­no oko po­je­di­nih mje­ra Ak­cij­skog pla­na?

Ko­nač­ni do­go­vor ni­smo pos­ti­gli, a raz­go­vo­ri se nas­tav­lja­ju. Na­iš­li smo na uva­ža­va­nje i ra­zu­mi­je­va­nje na­ših ar­gu­me­na­ta od stra­ne Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa, a sprem­ni smo raz­mo­tri­ti ne­ke ko­rek­ci­je ka­ko bi se im­ple­men­ti­ra­la glav­na in­ten­ci­ja Di­rek­ti­ve – to je slo­bo­da tr­ži­šta, a ne bes­po­go­vor­no pri­hva­ća­la nje­zi­na tu­ma­če­nja od stra­ne eu­rop­ske bi­ro­kra­ci­je. Miš­lje­nja sam da u po­ku­ša­ju ure­đi­va­nja od­vjet­niš­tva EK dje­lu­je u ne­či­jem in­te­re­su, a to si­gur­no nije in­te­res hr­vat­skog od­vjet­niš­tva. Na­ša rav­no­prav­nost na je­dins­tve­nom europ­skom tr­ži­štu, na­ime, sa­mo je na pa­pi­ru.

Nit­ko pa­me­tan ne mo­že re­ći da od­vjet­nik iz Hr­vat­ske mo­že rav­no­prav­no kon­ku­ri­ra­ti na tr­ži­štu u En­gle­skoj, Nje­mač­koj, Fran­cu­skoj ili dru­gim ve­li­kim čla­ni­ca­ma EU. Hr­vat­ski od­vjet­nik, iako for­mal­no ima tu mo­guć­nost, nije u sta­nju ni­ti otvo­ri­ti ured i pla­ća­ti re­ži­je ure­da u tim dr­ža­va­ma, a ka­mo­li kom­pe­ti­tiv­no pru­ža­ti od­vjet­nič­ke us­lu­ge na tim tr­ži­šti­ma. Za­to bi na­ša mi­nis­tar­stva tre­ba­la ar­gu­men­ti­ma ko­je da­je­mo bra­ni­ti hr­vat­ske in­te­re­se, a hr­vat­sko od­vjet­niš­tvo je ta­ko­đer hr­vat­ski in­te­res.

Je li ključ­no što je na­še od­vjet­niš­tvo dio pra­vo­su­đa bez ko­jeg ono ne mo­že funk­ci­oni­ra­ti?

Da. Us­tav­ni sud je u više na­vra­ta u svo­jim od­lu­ka­ma po­t­vr­dio de­fi­ni­ci­ju i sta­tus neo­vis­nog i sa­mos­tal­nog od­vjet­niš­tva kao spe­ci­fič­nog di­je­la pra­vo­su­đa, a ne kao gos­po­dar­sku dje­lat­nost. Od­vjet­ni­ci mo­gu pru­ža­ti sa­mo prav­nu po­moć i to je je­di­na dje­lat­nost ko­jom se smi­ju ba­vi­ti. Obav­lja­nje od­vjet­nič­ke služ­be u od­vjet­nič­kom druš­tvu kroz d.o.o. ili j.t.d. sa­mo je mo­gu­ći or­ga­ni­za­cij­ski oblik, što ne mi­je­nja ulo­gu i pos­lo­ve odvjetnika.

Ta­ko­đer, je li mo­gu­će Ak­cij­skim pla­nom ipak sma­nji­ti vi­si­nu upis­ni­ne i čla­na­ri­ne u HOK-u te čla­na­ri­ne ko­ja se pla­ća od­vjet­nič­kim zbo­ro­vi­ma?

Osim što se ra­di o neo­v­la­šte­nom pred­la­ga­ču, ne vi­di­mo ka­ko bi to sma­nje­nje čla­na­ri­ne utje­ca­lo na ad­mi­nis­tra­tiv­no ras­te­re­će­nje gos­po­dar­stva. Gos­po­dar­ski su­bjek­ti ne pla­ća­ju čla­na­ri­nu HOKu, ne­go isključivo od­vjet­ni­ce i od­vjet­ni­ci na te­me­lju sa­mos­tal­ne od­lu­ke o vi­si­ni fi­nan­cij­skih pri­ho­da HOKa, kao i o na­či­nu tro­še­nja tih sred­sta­va te iz­no­su. O fi­nan­ci­ra­nju HOKa i upo­tre­bi sred­sta­va, ko­je pla­ća­ju isključivo čla­no­vi Ko­mo­re, od­lu­ču­ju sa­mi čla­no­vi pu­tem Skup­šti­na od­vjet­nič­kih zbo­ro­va na ko­ji­ma bi­ra­ju i čla­no­ve Skup­šti­ne HOKa, gdje iz­no­se sta­vo­ve svo­jih članova i za­jed­no s os­ta­lim čla­no­vi­ma do­no­se go­diš­nji plan fi­nan­ci­ra­nja aktivnosti i ra­da HOKa. On se za sva­ku sli­je­de­ću go­di­nu do­no­si na sva­koj re­dov­noj go­diš­njoj skup­šti­ni HOKa.

Što bi po va­ma even­tu­al­no no­vo rje­še­nje do­ni­je­lo od­vjet­ni­ci­ma, a što ko­ris­ni­ci­ma us­lu­ga?

Bi­lo kak­vo za­di­ra­nje od stra­ne dr­ža­ve u sa­mos­tal­nost fi­nan­ci­ra­nja HOKa i sa­daš­nju vi­si­nu pri­ho­da od čla­na­ri­ne i upis­ni­ne či­ja je vi­si­na is­ta još od 1996., osim što bi bi­lo ne­do­pu­šte­no za­di­ra­nje u Us­ta­vom za­jam­če­nu neo­vis­nost i sa­mos­tal­nost od­vjet­niš­tva, one­mo­gu­ći­lo bi HOK i hr­vat­ske od­vjet­ni­ke da ak­tiv­no i efi­kas­no su­dje­lu­ju u in­for­ma­ti­za­ci­ji i re­for­mi pra­vo­su­đa, pro­ved­bi svih Ak­cij­skih pla­no­va Vla­de RH u ko­ji­ma su­dje­lu­je HOK svo­jim sred­stvi­ma, pri­mje­ri­ce za na­ci­onal­nu stra­te­gi­ju za pra­va dje­ce, sp­rje­ča­va­nje tr­go­vi­ne lju­di­ma, sp­rje­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­ci­ra­nje te­ro­riz­ma, bes­plat­nu prav­nu po­moć gra­đa­ni­ma itd. Ta­ko­đer, one­mo­gu­ći­lo bi i da HOK ured­no iz­vr­ša­va svo­je za­da­će suk­lad­no Za­ko­nu o od­vjet­niš­tvu, Sta­tu­tu i dru­gim na­šim ak­ti­ma te suk­lad­no svim od­lu­ka­ma Skup­šti­ne HOK, od­nos­no od­lu­ka­ma svih hr­vat­skih od­vjet­ni­ca i odvjetnika.

Sve svo­je aktivnosti HOK financira isključivo od svo­jih članova od upisnina i članarina, i ne prima bi­lo kak­va sredstva iz Državnog proračuna ili proračuna lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve, do­ma­ćih ili ino­zem­nih do­na­ci­ja ili vla­di­nih ili nev­la­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, a to upra­vo iz raz­lo­ga oču­va­nja pot­pu­ne neo­vis­nos­ti od­vjet­niš­tva.

Ka­ko ovo nije pr­vi put da se po­jav­lju­je po­li­tič­ka tež­nja za ogra­ni­če­njem od­vjet­niš­tva, kao i ri­zik za dr­ža­vu od pres­tan­ka ni­za druš­tve­no ko­ris­nih funk­ci­ja ove služ­be, je­su li za­pra­vo 100%-tni iz­gle­di da će Ko­mo­ra obra­ni­ti fi­nan­cij­sku neo­vis­nost, što je je­dan od os­nov­nih uvje­ta sva­ke neo­vis­nos­ti?

Sva­ki po­ku­šaj utje­ca­ja dr­žav­nih ti­je­la na neo­vis­nost odre­đi­va­nja fi­nan­ci­ra­nja HOKa, kao i us­troj­stva od­vjet­niš­tva u RH, zna­či udar na neo­vis­nost i sa­mos­tal­nost ove služ­be, što je za­jam­če­no Us­ta­vom RH i Za­ko­nom o od­vjet­niš­tvu. Sva­ka­ko to on­da zna­či i one­mo­gu­ća­va­nje Ko­mo­re u iz­vr­še­nju nje­nih Us­ta­vom, Za­ko­nom o od­vjet­niš­tvu, Sta­tu­tom HOK i dru­gim ak­ti­ma HOK pro­pi­sa­nih za­da­ća. Pri­tom je i Us­tav­ni sud RH u više na­vra­ta do­nio od­lu­ke u ko­ji­ma na­vo­di da je od­vjet­niš­tvo sa­mos­tal­na i neo­vis­na služ­ba, te da ta­kav us­tav­ni po­lo­žaj od­vjet­niš­tva do­la­zi do iz­ra­ža­ja i kroz odred­be ko­ji­ma se odre­đu­je udru­ži­va­nje odvjetnika u Ko­mo­ru. Sto­ga se Ko­mo­ri ne mo­že os­po­ri­ti pra­vo da osi­gu­ra sredstva za svo­je dje­lo­va­nje i iz­vr­ša­va­nje za­da­ta­ka po­vje­re­nih joj za­ko­nom i da je u tom smis­lu Ko­mo­ra ov­la­šte­na svo­jim sta­tu­tom pro­pi­sa­ti i obve­zu pla­ća­nja svo­jih pri­ho­da.

Zna­či li to i da isključivo pos­to­je­ći us­troj i or­ga­ni­za­ci­ja Ko­mo­re mo­že jam­či­ti odr­ži­vost ove pro­fe­si­je kao ne­za­vis­ne i sa­mos­tal­ne na du­gu sta­zu?

Toč­no. Sve funk­ci­je u Ko­mo­ri su vo­lon­ter­ske i iz­a­bra­ni predstavnici obav­lja­ju ih bez ikak­ve ma­te­ri­jal­ne nak­na­de. Na­vest ću sve na ko­je se to od­no­si: to su čla­no­vi Iz­vr­š­nog od­bo­ra, Uprav­nog od­bo­ra i Skup­šti­ne HOKa, za­tim pred­sjed­nik i čla­no­vi Nad­zor­nog od­bo­ra HOKa, pred­sjed­nik i čla­no­vi Uprav­nih od­bo­ra Od­vjet­nič­kih zbo­ro­va, čla­no­vi Dis­ci­plin­skog tu­ži­telj­stva, Dis­ci­plin­skog su­da i Vi­so­kog dis­ci­plin­skog su­da. Ta­ko­đer, to su i čla­no­vi dis­ci­plin­skih vi­je­ća, pred­sjed­nik i čla­no­vi Struč­nog vi­je­ća Od­vjet­nič­ke aka­de­mi­je HOKa, pred­sjed­nik i čla­no­vi Cen­tra za mi­re­nje pri HOKu, čla­no­vi svih rad­nih gru­pa kao i svi čla­no­vi HOKa ko­ji su predstavnici u svim dru­gim na­šim ak­tiv­nos­ti­ma. Sam HOK ima 23 stal­na za­pos­le­ni­ka, ko­ji su je­di­ne pla­će­ne oso­be za rad u HOKu i Od­vjet­nič­kim zbo­ro­vi­ma. Sve što od­vjet­ni­ce i od­vjet­ni­ci obav­lja­ju za Ko­mo­ru ap­so­lut­no je bes­plat­no i za taj an­ga­žman HOK ne pla­ća ni­kak­vu nak­na­du. To na­vo­dim iz raz­lo­ga što se sa­mos­tal­nost i neo­vis­nost fi­nan­ci­ra­nja Ko­mo­re ne bra­ni ra­di bi­lo kak­vog pri­vat­nog ili uskog in­te­re­sa, ne­go isključivo ra­di za­šti­te neo­vis­nos­ti i sa­mos­tal­nos­ti od­vjet­niš­tva i mo­guć­nos­ti da HOK ured­no obav­lja sve svo­je za­da­će i funk­ci­ju ko­ju ima u pra­vo­su­đu i druš­tvu op­će­ni­to.

Mo­že li se za­klju­či­ti da je uki­da­nje mi­ni­mal­ne fik­s­ne ta­ri­fe za iz­van­sud­ske od­vjet­nič­ke us­lu­ge prav­nog sa­vje­to­va­nja i da­va­nja miš­lje­nja je­di­na re­al­na pro­mje­na ko­ja se oče­ku­je?

HOK je spre­man raz­mo­tri­ti i sa Mi­nis­tar­stvom pra­vo­su­đa ras­pra­vi­ti mo­guć­nost uki­da­nja mi­ni­mal­ne cijene sa­ta od­vjet­nič­ke us­lu­ge, ta­ko da stran­ke i od­vjet­ni­ci slo­bod­no ugo­va­ra­ju ci­je­nu sa­ta ra­da odvjetnika ko­ja sa­da iz­no­si mi­ni­mal­no 250 ku­na. Miš­lje­nja smo da sva­ka ma­nja ci­je­na sa­ta ne jam­či kva­li­tet­nu od­vjet­nič­ku us­lu­gu i da se ti­me pod­cje­nju­je rad odvjetnika, ali to bi mo­glo bi­ti pi­ta­nje ko­je će sva­ki od­vjet­nik ugo­vo­ri­ti za se­be kod ugo­va­ra­nja poslova na te­me­lju cijene sa­ta ra­da ovis­no o nje­go­vom zna­nju i pos­lov­nom ugle­du na tr­ži­štu od­vjet­nič­kih us­lu­ga.

SVO­JE AKTIVNOSTI HOK FINANCIRA ISKLJUČIVO OD ČLANOVA - OD UPISNINA I ČLANARINA, I NE PRIMA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

PD

Ro­bert Tra­vaš, pred­sjed­nik Hr­vat­ske od­vjet­nič­ke ko­mo­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.