Bi­ra­ju Nad­zor­ni od­bor

Ogled dr­ža­ve i pri­vat­nog ka­pi­ta­la na skup­šti­ni HPB-a

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Da­naš­nja skup­šti­na test je ko­li­ko je država sprem­na na su­rad­nju s ma­njin­skim udje­li­ča­ri­ma

Na dnev­ni red da­naš­nje skup­šti­ne di­oni­ča­ra Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke u po­s­ljed­nji tre­nu­tak sti­gao je pro­tu­pri­jed­log: pri­vat­ni inves­ti­to­ri ko­ji su ‘usko­či­li’ dr­ža­vi u proš­loj, na­suš­no po­treb­noj, do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji pri­je go­di­nu da­na sa­da tra­že svo­je pred­stav­ni­ke u Nad­zor­nom od­bo­ru ve­ćin­ski dr­žav­ne ban­ke. Mi­ro­vin­ski fond Er­ste Pla­vi i Cro­atia osi­gu­ra­nje tra­že da uz Želj­ka Lo­vrin­če­vi­ća, Ma­ri­ja­nu Vu­ra­ić Ku­de­ljan i Ma­ri­ja­nu Mi­li­če­vić ko­je pred­la­že država na man­dat od šest mje­se­ci, u nad­zor­ni­ke uđu i nji­ho­vi kan­di­da­ti Vic­ko Fe­rić i Vi­to­mir Pa­li­nec.

Kan­di­da­ti Fe­rić i Pa­li­nec

Fe­rić je kan­di­dat Er­stea, iza se­be ima niz ključ­nih po­zi­ci­ja u fi­nan­ci­ja­ma u Ini, SN Hol­din­gu, Va­la­ma­ru, a prem­da da­nas for­mal­no u mi­ro­vi­ni ne­upit­no slo­vi kao struč­njak u pos­lov­nim kru­go­vi­ma, jed­na­ko kao i Vi­to­mir Pa­li­nec, fi­nan­cij­ski di­rek­tor Adri­sa ko­jeg pred­la­že Cro­atia osi­gu­ra­nje. Država, kon­kret­ni­je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić nad Upra­vom že­li vi­dje­ti eko­no­mis­ta Želj­ka Lo­vrin­če­vi­ća i Ma­ri­ja­nu Vu­ra­ić Ku­de­ljan, za­mje­ni­cu rav­na­te­lja Sre­diš­njeg ure­da Po­rez­ne upra­ve, dvo­je struč­nja­ka ko­ji su bi­li me­đu kre­ato­ri­ma po­rez­ne re­for­me. Kan­di­dat dr­ža­ve je i Ma­ri­ja­na Mi­li­če­vić, di­rek­to­ri­ca kor­po­ra­tiv­nog mar­ke­tin­ga i ra­zvo­ja u Hr­vat­skoj po­šti, za­du­že­na za za­jed­nič­ki pro­jekt ‘Ban­ka u Po­šti’ ko­jim ban­ka ši­ri po­nu­du u pos­lov­ni­ce Po­šte.

S ob­zi­rom na omjer sna­ga; sa 72 pos­to na­pra­ma go­to­vo 28 pos­to gla­so­va pri­vat­nog ka­pi­ta­la, država bez sum­nje mo­že provesti svo­ju vo­lju pre­gla­sa­va­njem, ili ne­for­mal­nim sig­na­li­ma da ma­njin­ski di­oni­ča­ri po­vu­ku kon­tra pri­jed­log.

Do­bri za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju

No, da­naš­nji ogled di­oni­ča­ra po pr­vi pu­ta tes­ti­ra ko­li­ko je država za­is­ta sprem­na na tran­s­pa­rent­nost i su­rad­nju s ma­njin­skim di­oni­ča­ri­ma. Pod­sje­ti­mo, po uvje­ti­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je bez privatnih inves­ti­to­ra država nije sa­mos­tal­no mogla provesti po­s­ljed­nju do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju zbog pra­vi­la o dr­žav­nim pot­po­ra­ma, a zbog ote­za­nja HPB je mje­se­ci­ma bio is­pod re­gu­la­tor­ne gra­ni­ce mi­ni­mal­nog ka­pi­ta­la.

Ime­no­va­nje pred­stav­ni­ka privatnih ulagača u Nad­zor­ni od­bor okre­nu­lo bi no­vi list u kor­po­ra­tiv­nom uprav­lja­nju ban­kom u ko­joj je do­sad glav­nu ri­ječ vo­di­la po­li­ti­ka, a ra­ču­ne uglav­nom pla­ća­li po­rez­ni obvez­ni­ci.

BEZ PRIVATNIH ULAGAČA DRŽAVA NIJE MOGLA PROVESTI POSLJEDNJE POVEĆANJE KA­PI­TA­LA

RO­BERT ANIĆ/PIXSELL

Eko­no­mist Želj­ko Lo­vrin­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.