Fit­ch po­ve­ćao iz­gle­de za Hr­vat­sku na sta­bil­ne

Za­dr­ža­li ‘BB’ rej­ting Povećanje iz­gle­da agen­ci­ja je obraz­lo­ži­la sma­nje­njem pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja Fit­ch za­dr­ža­la je u pe­tak do­sa­daš­nji du­go­roč­ni kre­dit­ni rej­ting Hr­vat­ske na ‘BB’ i krat­ko­roč­ni na ‘B’, no po­ve­ća­la je iz­gle­de s ne­ga­tiv­nih na sta­bil­ne, što pred­stav­lja pr­vi po­zi­tiv­ni po­mak ko­ji je ta agen­ci­ja po­du­ze­la po pi­ta­nju hr­vat­skog rej­tin­ga od 2003. go­di­ne.

Pos­to­je­ći inves­ti­cij­ski rej­ting, na­vo­de iz te agen­ci­je, urav­no­te­žu­je snaž­na struk­tur­na obi­ljež­ja zem­lje, me­đu ko­ji­ma su po­ka­za­te­lji ra­zvo­ja lju­di i uprav­lja­nja, sa is­to­dob­no sla­bim po­ten­ci­ja­lom za rast, vi­so­kim jav­nim i pri­vat­nim du­gom te vanj­skim ra­nji­vos­ti­ma. Povećanje iz­gle­da za hr­vat­ski rej­ting Fit­ch je obraz­lo­žio sma­nje­njem pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta na pro­ci­je­nje­nih 1,8 pos­to BDPa u 2016., što je, ka­ko is­ti­če, znat­no ma­nje od 2,6 pos­to de­fi­ci­ta ko­ji se pr­vot­no pla­ni­rao. Iz agen­ci­je is­ti­ču da je di­je­lom to po­bolj­ša­nje cik­lič­no, kroz bo­lji od oče­ki­va­nja rast pri­ho­da i sla­bi­ju od oče­ki­va­nja ka­pi­tal­nu po­troš­nju. No, i no­mi­nal­no za­mr­za­va­nje po­troš­nje ti­je­kom go­di­ne ta­ko­đer je po­mo­glo ogra­ni­či­ti de­fi­cit. Re­zul­tat to­ga je pri­mar­ni su­fi­cit ko­ji je do­veo do sma­nje­nja jav­nog du­ga na pro­ci­je­nje­nih 84,8% BDPa.

U agen­ci­ji oče­ku­ju da će de­fi­cit op­će dr­ža­ve os­ta­ti na ot­pri­li­ke 2 pos­to BDPa u na­do­la­ze­ćem raz­dob­lju.

D. J./PIX

Pr­vi po­zi­ti­van po­mak kod Fit­c­ha od 2003. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.