VIŠE CIJENE

PRIPREMAJU SANACIJU JOŠ 101 ODLAGALIŠTA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Gra­đa­ni Jas­tre­bar­skog i na­kon po­skup­lje­nja od 1. si­ječ­nja pla­ća­ju naj­ni­žu ci­je­nu pri­kup­lja­nja i odvo­za ot­pa­da u žu­pa­ni­ji

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke, od 301 odlagališta ot­pa­da u Hr­vat­skoj do­sad je za­tvo­re­no 170. Sa­ni­ra­no je 171, sa­na­ci­ja je u ti­je­ku na njih 29, a u pri­pre­mi je za još 101 od­la­ga­li­šte. Mi­nis­tar­stvo je k to­me kroz Ope­ra­tiv­ni pro­gram Za­šti­ta oko­li­ša za sa­na­ci­je 12 odlagališta osi­gu­ra­lo oko 220 mi­li­ju­na ku­na po mo­de­lu 100pos­tot­nog fi­nan­ci­ra­nja, 85 pos­to sred­stvi­ma iz EU fon­do­va, a 15 pos­to iz Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost.

Me­đu lo­kal­nim sa­mo­upra­va­ma ko­je pra­vo­vre­me­no re­agi­ra­ju na iz­a­zo­ve zbri­nja­va­nja ot­pa­da iz­dva­ja se ne­ko­li­ko gra­do­va. U Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji kao naj­bo­lji is­ti­če se Grad Jas­tre­bar­sko, ko­ji je me­đu pr­vi­ma u Hr­vat­skoj u pot­pu­nos­ti ri­je­šio zbri­nja­va­nje mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da u skla­du s va­že­ćim za­kon­skim pro­pi­si­ma.

Sa­na­ci­ja lo­kal­nog odlagališta Bo­žić­ka je u pot­pu­nos­ti za­vr­še­na još u sr­p­nju 2013. Za­tvo­re­nim od­la­ga­li­štem od ta­da uprav­lja tvrt­ka Ces­te Jas­tre­bar­sko, a tro­ško­ve odr­ža­va­nja, kao i sve tro­ško­ve mo­ni­to­rin­ga na­kon za­tva­ra­nja odlagališta, sno­si Grad Jas­tre­bar­sko. Od­lu­kom grad­skih vlas­ti, ko­mu­nal­ni ot­pad s po­dru­čja pri­kup­lja kon­ce­si­onar Eko – flor plus i odvo­zi ga na zbri­nja­va­nje.

U Jas­tre­bar­skom se još 2011. pres­ta­lo s od­la­ga­njem ko­mu­nal­nog ot­pa­da, a či­nje­ni­ca da više ne­ma lo­kal­nog odlagališta ot­pa­da zna­či i da po­ten­ci­jal­ni pe­na­li ko­je će Hr­vat­ska od idu­će go­di­ne mo­ra­ti pla­ća­ti EU zbog ne­ure­đe­nog sus­ta­va gos­po­da­re­nja ot­pa­dom ne­će za­hva­ti­ti nje­go­ve gra­đa­ne.

Gra­đa­ni Jas­tre­bar­skog već sa­da ima­ju raz­lo­ga za za­do­volj­stvo jer i na­kon po­skup­lje­nja od 1. si­ječ­nja pla­ća­ju naj­ni­žu ci­je­nu pri­kup­lja­nja i odvo­za ot­pa­da u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji. Na­ime, pro­sječ­na ci­je­na u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji za za­prem­ni­nu sprem­ni­ka od 120 li­ta­ra iz­no­si 65 ku­na, dok gra­đa­ni Jas­tre­bar­skog za to is­to pla­ća­ju 57 ku­na, od­nos­no de­se­tak pos­to ma­nje. Za us­po­red­bu, gra­đa­ni Sve­te Ne­dje­lje pla­ća­ju 72, a gra­đa­ni Sa­mo­bo­ra čak 73,45 ku­na za is­tu us­lu­gu.

Ni­že cijene ima­ju ka­te­go­ri­je do­ma­ćins­tva u vi­šes­tam­be­nim zgra­da­ma, vi­ken­da­ši, ko­ris­ni­ci so­ci­jal­ne po­mo­ći, od­no­dav­na i sa­mač­ka i sta­rač­ka do­ma­ćins­tva, a u ka­te­go­ri­ji prav­nih oso­ba čak šest raz­li­či­tih ka­te­go­ri­ja iz­bo­ra je na ras­po­la­ga­nju u sek­to­ru gos­po­dar­stva, te če­ti­ri za ne­pro­fit­ne or­ga­ni­za­ci­je.

Gra­đa­ni Jas­tre­bar­skog ima­ju na ras­po­la­ga­nju če­tr­de­se­tak ze­le­nih oto­ka, re­cik­laž­no dvo­ri­šte kao i mo­bil­no re­cik­laž­no dvo­ri­šte. Ta­ko­đer, ko­ris­ni­ci­ma je po­di­je­lje- no 12.000 sprem­ni­ka za ot­pad.

U zo­na­ma važ­nim za oču­va­nje pri­ro­de i pos­tav­lje­no je dva­de­se­tak eko oto­ka, sa sprem­ni­ci­ma ko­ji su uk­lop­lje­ni u pri­rod­ni oko­liš na na­čin da su pos­tav­lje­ni u po­seb­no iz­ra­đe­ne dr­ve­ne ku­ći­ce.

“Uz za­dr­ža­va­nje sta­tu­sa naj­po­volj­ni­je cijene us­lu­ge, što dr­ži već go­di­na­ma, Grad Jas­tre­bar­sko mo­že po­hva­li­ti da je naj­bo­lji pri­mjer zbri­nja­va­nja ot­pa­da u žu­pa­ni­ji, te je me­đu pr­vi­ma u Hr­vat­skoj u pot­pu­nos­ti ri­je­šio zbri­nja­va­nje mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Pri­mjer smo od­go­vor­nog pos­tu­pa­nja s ot­pa­dom i mi se ne tre­ba­mo bo­ja­ti EU di­rek­ti­va jer smo već do­sad ri­je­ši­li sve ono što dru­gi ni­su“, is­ti­če gra­do­na­čel­nik Zvo­ni­mir No­vo­sel.

FOTOLIA

Od 301 odlagališta ot­pa­da do­sad je za­tvo­re­no 170

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.