PLAN

NO­VI S3 ĆE U RH PROIZVODITI MALE SATELITE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Sla­đan Zov­ko, no­vi ve­ćin­ski vlas­nik sve­mir­skog star­tu­pa S3 Hol­din­ga, poz­na­tog po pla­nu da u Ud­bi­ni iz­gra­di Sve­mir­sku lu­ku, s pre­uzi­ma­njem ma­ti­ce u Hr­vat­skoj ka­ni pro­ši­ri­ti pos­lo­va­nje. Zov­ko na­vo­di da će ov­dje proizvoditi male satelite Cu­beSat, či­ja iz­ra­da i lan­si­ra­nje za­jed­no sto­je 50 ti­su­ća do­la­ra.

“Swiss Spa­ce Sys­tems u Hr­vat­skoj će proizvoditi male satelite Cu­beSats, a ma­li sa­te­li­ti i nji­ho­va lan­si­ra­nja bu­duć­nost su aero-sve­mir­skog sek­to­ra, s br­zo ras­tu­ćim tr­ži­štem iz da­na u dan”, ka­že Zov­ko.

Do­da­je da je to je­dan od glav­nih raz­lo­ga za­što je pre­uzeo 90 pos­to vlas­niš­tva nad po­sr­nu­lim švi­car­skim star­tu­pom. Na­vo­di da su ukup­na du­go­va­nja S3 Hol­din­ga se­dam mi­li­ju­na švi­car­skih fra­na­ka te da su na­ga­đa­nja o do­dat­nim du­go­vi­ma ne­toč­na. Zov­ko ka­že da je 80 in­že­nje­ra u Švi­car­skoj posljednje če­ti­ri go­di­ne za­vr­ši­lo R&D fa­zu ra­zvo­ja.

“Jed­na od vri­jed­nos­ti S3 Hol­din­ga je u to­me što ima pot­pu­no za­vr­še­nu R&D fa­zu sus­ta­va za lan­si­ra­nje sa­te­li­ta, su­bor­bi­tal­ne le­tje­li­ce SOAR i spre­man ar­hi­tek­ton­ski pro­jekt sve­mir­ske lu­ke, a uku­pan bu­džet ulo­žen do sa­da u pro­jekt da­le­ko pre­ma­šu­je iz­nos du­go­va­nja S3 Hol­din­ga”, tu­ma­či Zov­ko za­što se od­lu­čio na pre­uzi­ma­nje.

O fi­nan­ci­ja­ma i inves­ti­to­ri­ma za­sad ne go­vo­ri. Is­ti­če da je pro­ces pri­je­no­sa vlas­niš­tva nad S3 Hol­di­nom u ti­je­ku. Na­kon to­ga, po­jaš­nja­va, kon­tak­ti­rat će MORH ka­ko bi dos­ta­vio pre­os­ta­le po­treb­ne do­ku­men­te za aero­drom u Ud­bi­ni. Su­rad­nju s os­ni­va­čem S3 Pas­ca­lu Ja­ussi­ju ka­že da će za­dr­ža­ti.

M. L./PIX

Sla­đan Zov­ko, no­vi vlas­nik S3 Hol­din­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.