Otva­ra se ste­čaj nad Mes­ni­ca­ma Fi­olić

Traž­bi­ne Uvr­đe­no 47 mi­li­ju­na ku­na du­ga

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tr­go­vač­ki

sud u Za­gre­bu do­nio je rje­še­nje ko­jim se otva­ra ste­čaj­ni pos­tu­pak nad Mes­ni­ca­ma Fi­olić, tvrt­kom biv­šeg HDZo­va sa­bor­skog zas­tup­ni­ka Stje­pa­na Fi­oli­ća, a za 26. trav­nja za­ka­zao je ro­či­šte na ko­jem će is­pi­ta­ti traž­bi­ne vje­rov­ni­ka te tvrt­ke s više od 47 mi­li­ju­na ku­na ut­vr­đe­nog du­ga. Vje­rov­ni­ci u ro­ku od 60 da­na svo­je traž­bi­ne tre­ba­ju pri­ja­vi­ti ste­čaj­noj upra­vi­te­lji­ci Da­vor­ki Hu­ljev. Odre­đen je i upis za­bi­ljež­bi nad ne­kret­ni­na­ma Mes­ni­ca Fi­olić u zem­ljiš­nim knji­ga­ma, me­đu ko­ji­ma su i zgra­de i zem­lji­šta u Za­gre­bu kao i po­go­ni i objek­ti u Hr­vat­skoj Du­bi­ci i Stro­šin­ci­ma.

Stje­pan Fi­olić poz­nat je iz afe­ra BMW i Pla­nin­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.