Pre­ko­gra­nič­na su­rad­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tu­ris­tič­ki potencijal

LENA je za­miš­lje­na kao in­te­gri­ra­ni me­đu­re­gi­onal­ni pro­jekt. Re­zul­ta­ti do­bi­ve­ni u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji mo­gli bi se u bu­duć­nos­ti pri­mi­je­ni­ti i u Sr­bi­ji­ji i Ma­đar­skoj, jer su on­dje slič­ni kli­mat­sko-ge­ograf­ski uvje­ti, a ima­ju autoh­to­ne pa­smi­ne svi­nja, ko­je se uz­ga­ja­ju na go­to­vo iden­ti­čan na­čin kao i cr­na sla­von­ska. Do­bra po­vez­ni­ca iz­me­đu ze­ma­lja mogla bi bi­ti i s tu­ris­tič­kim bi­cik­lis­tič­kim sta­za­ma na či­jim pun­k­to­vi­ma bi se mo­gli pos­ta­vi­ti štan­do­vi s po­nu­dom pro­izvo­da od cr­ne sla­von­ske i dru­gih svi­nja uz­go­je­nih na tra­di­ci­onal­ni na­čin, či­me bi se du­nav­ska re­gi­ja pre­zen­ti­ra­la kao vr­hun­ska tu­ris­tič­ka i gas­tro­nom­ska des­ti­na­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.