Nje­mač­ki Ber­g­hof do­la­zi u Hr­vat­sku

Teh­no­lo­gi­ja za že­ljez­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Nje­mač­ka

teh­no­lo­ška tvrt­ka Ber­g­hof iz Mü­hl­ha­use­na u sre­diš­njom Nje­mač­koj tra­ži u Hr­vat­skoj part­ne­ra s ko­jim bi ra­zvi­jao i pro­izvo­dio svo­ju teh­no­lo­gi­ju. To je naj­a­vio Di­et­mar Si­eland, iz­vr­š­ni me­na­džer ove nje­mač­ke tvrt­ke ka­da je proš­log tjed­na ci­lja­no do­šao na re­gi­onal­nu kon­fe­ren­ci­ju “Važ­nost že­ljez­ni­ce za pro­izvod­nu in­dus­tri­ju re­gi­je” ko­ja se u pe­tak odr­ža­la u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, Sa­ve­za za že­ljez­ni­cu te Klas­te­ra že­ljez­ni­ca ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe u Za­gre­bu. Si­elend is­ti­če da su im glav­ni kup­ci Nje­mač­ke že­ljez­ni­ce (DB), a osim do­mi­cil­nog tr­ži­šta, do sa­da je nji­ho­va teh­ni­ka naš­la kup­ce u Nor­ve­škoj, Sa­udij­skoj Ara­bi­ji, Ka­ta­ru te Li­tvi. Tvrt­ka je la­ni pros­la­vi­la 50. go­diš­nji­cu, a ima 270 za­pos­le­nih.

“Do­sad ni­smo bi­li pri­sut­ni u ovoj re­gi­ji, no pro­cje­nju­je­mo da bi u na­red­nom raz­dob­lju na ovom po­dru­čju mo­glo bi­ti zna­čaj­nih inves­ti­ci­ja u že­ljez­nič­ku in­fras­truk­tu­ru. Već ne­ko­li­ko go­di­na pro­ma­tra­mo ovu re­gi­ju i is­pi­tu­je­mo tr­ži­šte, no do sa­da ni­smo sklo­pi­li ni­ti je­dan po­sao. Na­da­mo se da će­mo pro­na­ći part­ne­ra za ra­zvoj i pro­izvod­nju na­še teh­no­lo­gi­je. Do sa­da smo tak­vu su­rad­nju os­tva­ri­li s tvrt­ka­ma u ru­skom San­kt-Pe­ter­bur­gu te u In­di­ji, a na­da­mo se da će nam part­ner bi­ti i s ovih pros­to­ra”, ka­zao je Si­elend. Po­jas­nio je da pla­ni­ra­ju raz­go­va­ra­ti s mno­go­broj­nim hrvatskim tvrt­ka­ma, no da je za sa­da pre­ra­no go­vo­ri­ti o ne­kom ko­ga bi kon­kret­no ima­li u vi­du za su­rad­nju. Nji­hov asor­ti­man obu­hva­ća ve­li­ki broj pro­izvo­da za po­tre­be že­ljez­nič­kog pro­me­ta, a u Ber­g­ho­fu po­seb­nu is­ti­ču teh­no­lo­gi­ju za uprav­lja­nje kon­tej­ne­ri­ma za pri­je­voz ro­be. Že­lju za su­rad­nju s hr­vat­skom in­dus­tri­jom ima­ju i part­ne­ri iz Sr­bi­je. Pred­sjed­nik ta­moš­njeg Fo­ru­ma po­du­zet­ni­ka Sr­bi­je, a što je pan­dan na­šem HUPu, Mak­so Đu­kić, is­ti­če da je pri­rod­no da tvrt­ke iz re­gi­je su­ra­đu­ju jer je ve­lik dio pos­to­je­će, kon­kret­no že­ljez­nič­ke teh­no­lo­gi­je, nas­ta­lo u tvor­ni­ca­ma ze­ma­lja re­gi­je. “Lo­gič­ni­je je da Gre­de­lje­vu lo­ko­mo­ti­vu ob­nav­lja Gre­delj ne­go ne­ka Nje­mač­ka ili ru­ska tvrt­ka. Is­ta si­tu­aci­ja je i s ne­kim sr­p­skim po­du­ze­ći­ma”, ka­zao je Đu­kić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.