E tran­sfor­mi­ra­ti i no­va ula­ga­nja

E u sre­diš­nje mjes­to okup­lja­nja di­gi­tal­ne za­jed­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

du­ćim na­vi­ka­ma ko­ris­ni­ka na lo­kal­noj ra­zi­ni te on­da od­lu­či­ti što ra­di­ti.

“Pu­no se ula­že u traf­fic por­ta­la i to u sva­ki dis­tri­bu­tiv­ni ka­nal, više nije do­volj­no pro­izves­ti sa­dr­žaj i če­ka­ti da či­ta­te­lji do­đu na por­tal ne­go se pa­met­nom stra­te­gi­jom kroz sva­ki dis­tri­bu­tiv­ni ka­nal že­li mak­si­mi­zi­ra­ti baš sva­ki čla­nak i vi­deo ko­ji me­dij pro­izve­de. Nije bit­na sa­mo ko­li­či­na ne­go i kva­li­te­ta. U 24sa­ta pos­tav­lja­nje tren­do­va vi­di­mo kao na­šu od­go­vor­nost s po­zi­ci­je tr­žiš­nog li­de­ra. Ti­me ne ra­di­mo do­bro

An­te Fra­no­to­vić

di­rek­tor mar­ke­tin­ga 24sa­ta sebi, ne­go či­ta­vom tr­ži­štu od­nos­no hrvatskim ko­ris­ni­ci­ma in­ter­ne­ta. Os­ta­li me­di­ji sli­je­de i po­la­ko ono što se sma­tra­lo luk­su­zom pos­ta­je dos­tup­no svi­ma”, sma­tra Tur­ko­vić.

Ula­ga­nje u teh­no­lo­gi­ju po­dra­zu­mi­je­va, ka­že, dvi­je stva­ri. Pr­vo sa­mu teh­no­lo­gi­ja por­ta­lu ko­ja se stal­no una­pre­đu­je. Dru­ga je “da­ta sci­en­ce”. Na­ime in­ter­pre­ta­ci­ja go­le­mih ko­li­či­na po­da­ta­ka omo­gu­ća­va po­bolj­ša­nja u sva­kom od če­ti­ri glav­na seg­men­ta. Na­po­s­ljet­ku do­la­zi pro­da­ja i ula­ga­nje u mo­ne­ti­za­ci­ju.

“Ogla­ša­va­nje je da­le­ko naj­ve­ći iz­vor pri­ho­da u di­gi­tal­nim me­di­ji­ma, sto­ga nam je sve­ti­nja kons­tant­no nu­di­ti no­ve pro­izvo­de kli­jen­ti­ma te po­bolj­ša­va­ti re­zul­ta­te nji­ho­vih kam­pa­nja. Fe­ed­back s tr­ži­šta je od­li­čan”, po­ru­ču­je Tur­ko­vić.

I Bo­ris Trup­če­vić, di­rek­tor Styri­je za Hr­vat­sku, sma­tra da je in­ter­net glav­ni ka­nal ko­mu­ni­ka­ci­je, in­for­mi­ra­nja i kon­zu­ma­ci­je me­dij­skog sa­dr­ža­ja.

“Kod nas je in­ter­net pri­mar­ni me­dij in­for­mi­ra­nja ko­ji naj­vi­še utje­če na od­lu­ke o kup­nji i do­mi­ni­ra ži­vo­ti­ma po­tro­ša­ča kroz ci­je­li dan. Oni ko­ji u me­dij­skoj in­dus­tri­ji ne ulažu u digitalnu transformaciju ne­ma­ju bu­duć­nost. 24sa­ta i Styria dav­no su pre­poz­na­li važ­nost tih ula­ga­nja što je ključ­ni raz­log za­što da­nas do­se­že­mo do go­to­vo 90% ko­ris­ni­ka In­ter­ne­ta, a u Hr­vat­skoj smo do­sad ulo­ži­li više od 15 mi­li­ju­na eura u di­gi­tal”, ka­že Trup­če­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.