Ru­mu­nji pre­uze­li ljub­ljan­sku Emo­ni­ku

Ula­ga­nje Na­kon od­la­ska TriGra­ni­ta iz slo­ven­skog pro­jek­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kom­pleks će sa­dr­ža­va­ti 59.000 če­tvor­nih me­ta­ra pro­daj­ne po­vr­ši­ne, a pos­lov­ni pros­tor će za­uze­ti 21.500 kva­dra­ta

Ru­munj­ski fond Pri­me Ka­pi­tal kra­jem proš­log tjed­na po­t­vr­dio je da ula­zi u pro­jekt Emo­ni­ka na ši­rem po­dru­čju že­ljez­nič­kog ko­lo­dvo­ra u Ljub­lja­ni i pred­sta­vio svo­je pla­no­ve.

Kom­pleks će sa­dr­ža­va­ti 59.000 če­tvor­nih me­ta­ra ne­to pro­daj­ne po­vr­ši­ne, a u nje­mu se vje­ro­jat­no mo­že oče­ki­va­ti po­nu­da vi­so­kok­va­li­tet­nih slo­ven­skih i me­đu­na­rod­nih bran­do­va, pri če­mu će pos­lov­ni pros­tor za­uzi­ma­ti 21.500 če­tvor­nih me­ta­ra. Pri­pre­me za grad­nju po­čet će već u ovom tro­mje­se­čju, dok bi pra­vi ra­do­vi, pre­ma tvrd­nja­ma iz Pri­me Ka­pi­ta­la, tre­ba­li bi­ti po­kre­nu­ti do kra­ja ove go­di­ne, jav­lja De­lo. Za­vr­še­tak se oče­ku­je za dvi­je go­di­ne.

Fond Pri­me Ka­pi­tal ko­ji za se­be tvr­di da je “fo­ku­si­ran na ra­zvoj ne­kret­nin­skih pro­je­ka­ta u re­gi­ji sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe”, u vlas­niš­tvu je “is­kus­nih struč­nja­ka za ne­kret­ni­ne”, Juž­no­afri­kan­ca Mar­ti­na Slab­ber­ta i Ru­mu­nja Vic­to­ra Se­mi­ono­va.

Dio kom­plek­sa bit će po­sve­ćen opu­šta­nje i za­ba­vi po­sje­ti­te­lja, na pri­mjer, bit će iz­gra­đe­no ve­li­ko ki­no i broj­ni res­to­ra­ni, a pre­dvi­đen je i do­vo­ljan broj par­kir­nih mjes­ta.

“To će bi­ti naj­ve­ći tr­go­vač­ki cen­tar i naj­ve­će ula­ga­nje u ne­kret­ni­ne u Slo­ve­ni­ji”, ka­že se u pri­op­će­nju no­vih vlas­ni­ka pro­jek­ta ko­ji je pri­je tri go­di­ne od­go­đen zbog odus­ta­ja­nje ma­đar­skog TriGra­ni­ta.

Za­što su otiš­li Ma­đa­ri?

Uz na­ve­de­no, ta­ko­đer će bi­ti uređena suvremena željeznička i autobusna postaja i značajno poboljšana okolna infrastruktura. No­vi vlas­ni­ci na­da­ju se i kons­truk­tiv­noj su­rad­nji s gra­do­na­čel­ni­kom Ljub­lja­ne Zo­ra­nom Jan­ko­vi­ćem i glav­nim di­rek­to­rom Slo­ven­skih že­ljez­ni­ca Du­ša­nom Me­som.

Ljub­lja­na je ko­nač­no do­če­ka­la ob­no­vu pro­jek­ta Emo­ni­ka, po­kre­nu­tog pri­je više od de­set go­di­na od stra­ne TriGra­ni­ta, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko go­di- na naj­av­lji­vao broj­ne pro­jek­te u ci­je­loj re­gi­ji, pa i u Hr­vat­skoj, od če­ga se ma­lo os­tva­ri­lo.

U Ljub­lja­ni je bi­la ri­ječ o ob­no­vi že­ljez­nič­kog ko­lo­dvo­ra, gdje se pla­ni­ra­lo po­di­za­nje no­vog stam­be­no­pos­lov­nog kom­pleks s tor­njem, ko­ji je pre­ma iz­vor­nim pla­no­vi­ma tre­bao bi­ti vi­ši od 100 me­ta­ra, dak­le vi­ši i od Mi­ško­vi­će­vog ho­te­la In­terCon­ti­nen­tal. Pre­ma ta­daš­njim naj­a­va­ma, to­ranj je tre­bao imao 27 ka­to­va, sa 23 ti­su­će če­tvor­nih me­ta­ra pros­to­ra za iz­najm­lji­va­nje. Sam tr­go­vač­ki cen­tar Emo­ni­ka za­miš­ljen je kao pros­tor za 200 tr­go­vi­na. Pro­jekt vri­je­dan 350 mi­li­ju­na eura, za­us­tav­ljen je ka­da je TriGra­nit 2014. go­di­ne na ar­bi­traž­nom su­du u Aus­tri­ji pod­nio zah­tjev za po­ni­šte­nje ugo­vo­ra sa Slo­ven­skim že­ljez­ni­ca­ma. Di­rek­tor Slo­ven­skih že­ljez­ni­ca Du­šan Mes, 2015. je tvr­dio da nje­go­va kom­pa­ni­ja nije kri­va za kaš­nje­nje pro­jek­ta. “Imam osje­ćaj je da je sa­da pro­jekt bli­že re­ali­za­ci­ji ne­go pri­je ar­bi­tra­že. Mis­lim da je u in­te­re­su svih da se to os­tva­ri”, go­vo­rio je Mes, ali od sve­ga nije bi­lo ni­šta. No već ta­da je na­po­mi­njao da se pro­jekt ne mo­že os­tva­ri­ti u op­se­gu u ko­jem je za­miš­ljen. “U tak­vom op­se­gu ka­kav je pre­dvi­đen, Emo­ni-

U SKLO­PU PRO­JEK­TA BIT ĆE UREĐENA SUVREMENA ŽELJEZNIČKA I AUTOBUSNA POSTAJA I ZNAČAJNO POBOLJŠANA OKOLNA INFRASTRUKTURA NA LOKACIJI U SREDIŠTU GLAVNOG GRADA SLOVENIJE

ka ni­kad ne­će bi­ti iz­gra­đe­na. Pro­jekt je do­is­ta za­miš­ljen za ne­ki grad, ali ne i za Ljub­lja­nu i mo­ra se pri­la­go­di­ti slo­ven­skoj stvar­nost. U Slo­ve­ni­ji ta­kav ve­li­ki pro­jekt jed­nos­tav­no ne bi bio is­pla­tiv“, go­vo­rio je Mes.

No­vi inves­ti­tor tre­bao bi ulo­ži­ti u pro­jekt iz­me­đu 250 i 300 mi­li­ju­na eura, a Slo­ven­ske že­ljez­ni­ce, uklju­ču­ju zem­lji­šte i uprav­nu zgra­du, a vje­ro­je je i da će ulo­ži­ti iz­me­đu pet i šest mi­li­ju­na eura za iz­grad­nju auto­bus­nog ko­lo­dvo­ra, jav­lja Si­ol.net.

Ugo­vor s TriGra­ni­tom

Oče­ku­je se da će Pri­me Ka­pi­tal za­klju­či­ti ugo­vor s TriGra­ni­tom.

U služ­be­nim spi­si­ma kao ve­ćin­ski vlas­nik tri TriGra­ni­to­ve tvrt­ke ve­za­ne uz Emo­ni­ku na­vo­di se TriGra­ni­to­va ci­par­ska tvrt­ka Gra­nitPo­lus. Te tvrt­ke sa­da vo­di Hr­vat Da­vor Štern, pi­še Si­ol.net.

PD

Grad­nja Emo­ni­ke tre­ba­la bi po­če­ti do kra­ja go­di­ne, a za­vr­še­tak se oče­ku­je za dvi­je go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.