De­set pu­ta ve­ća po­traž­nja za pe­le­ti­ma

Zi­ma BiH tvor­ni­ce nes­ta­ši­cu oprav­da­va­ju ni­skim tem­pe­ra­tu­ra­ma ko­je ome­ta­ju pro­izvod­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­traž­nja za pe­le­ti­ma u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni za vri­je­me ovo­go­diš­nje se­zo­ne gri­ja­nja de­set pu­ta je ve­ća ne­go ra­ni­jih go­di­na, ka­žu za Klix.ba iz kom­pa­ni­ja ko­je se ba­ve pro­izvod­njom i dis­tri­bu­ci­jom ener­gen­ta ko­ji ko­ris­ti sve više gra­đa­na.

Pro­izvo­đa­či i dis­tri­bu­te­ri u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni opo­vr­ga­va­ju nes­ta­ši­cu pe­le­ta te is­ti­ču ka­ko je u posljednje vri­je­me sa­mo za­bi­lje­že­na ve­ća po­traž­nja od pro­izvod­nje. Kao do­dat­ni raz­log na­vo­de i iz­ra­zi­to ni­ske tem­pe­ra­tu­re i ne­mo­guć­nost ra­da tvor­ni­ca za pro­izvod­nju pe­le­ta te da ni­su mo­gli bi­ti dos­tav­lje­ni do tr­go­vi­na.

Iako se u posljednje vri­je­me u tr­ž­nim cen­tri­ma i os­ta­lim mjes­ti­ma za dis­tri­bu­ci­ju nije mo­glo ku­pi­ti pe­le­te, Sa­id Ka­ra­lić, di­rek­tor kom­pa­ni­je Ko­van Gra­ča­ni­ca, naj­ve­ćeg pro­izvo­đa­ča pe­le­ta u BiH, ka­že da tvor­ni­ca pro­izvo­di do­volj­ne ko­li­či­ne za svo­je kup­ce.

“Ima­mo osi­gu­ra­ne do­volj­ne ko­li­či­ne pe­le­ta po ci­je­ni ko­ja je usa­gla­še­na 2012. go­di­ne. Izvan­se­zon­ska, me­đu­se­zon­ska i se­zon­ska ci­je­na su de­fi­ni­ra­ne i us­kla­đe­ne. Osi­gu­ra­li smo pe­le­te za na­še kup­ce, a zbog ve­li­ke po­traž­nje doš­lo je do zas­to­ja u dis­tri­bu­ci­ji. Sta­nje je tak­vo da je ve­ća po­traž­nja od pro­izvod­nje. Na taj na­čin pro­fi­ti­ra­ju pre­pro­da­va­či ko­ji su to­nu pe­le­ta pro­da­va­li po ci­je­ni ve­ćoj od 400 KM (oko 1600 ku­na)”, na­vo­di Ka­ra­lić.

Iz kom­pa­ni­je Eko Pe­let Pro­duc­ti­on iz Sre­bre­ni­ce ta­ko­đer na­vo­de ka­ko je ove go­di­ne za­bi­lje­že­na de­set pu­ta ve­ća po­traž­nja te da je to je­di­ni raz­log za­što pe­le­ta nije bi­lo u pro­da­ji.

G.K./PIXSELL

Sve više gra­đa­na BiH za gri­ja­nje ko­ris­ti pe­le­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.