BAT PROTIV POVEĆANJA

TROŠARINA NA DUHAN

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Predstavnici Bri­tish Ame­ri­can To­bac­coa (BAT), ko­ji pre­uzi­ma Fa­bri­ku du­ha­na Sa­ra­je­vo (FDS), za­tra­ži­li su od vlas­ti u BiH da od­go­di povećanje trošarina na duhan. Na sas­tan­ku s pre­mi­je­rom FBiH Fa­di­lom No­va­li­ćem rek­li su da u BiH na cr­no tr­ži­šte ot­pa­da više od 30% po­troš­nje du­han­skih pro­izvo­da zbog če­ga dr­žav­ni pro­ra­čun go­diš­nje gu­bi više od 210 mi­li­ju­na KM (oko 840 mil. ku­na), pi­še Fak­tor. Ram Ad­dan­ki, pred­sjed­nik Upra­ve BAT-a Adria, za­tra­žio su od No­va­li­ća za­mr­za­va­nje povećanja trošarina na dvi­je go­di­ne, te da se odu­ze­ti duhan uni­šti u ro­ku od mje­sec da­na, a ne da se skla­di­šti mje­se­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.