ARCELORMITTAL PR­VI

IZVOZNIK U BIH

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na po­pi­su de­set naj­ve­ćih BiH iz­voz­ni­ka za proš­lu go­di­nu u vr­hu je ze­nič­ka kom­pa­ni­ja ArcelorMittal, a sli­je­de je Pre­vent BH te mos­tar­ski Alu­mi­nij. Vo­de­ći uvoz­ni­ci u BiH bi­li su Op­ti­ma gru­pa iz Ba­nje Lu­ke, Hol­di­na iz Sa­ra­je­va i EFT Rud­nik i Ter­mo­elek­tra­na Sta­na­ri. Pre­ma po­da­ci­ma Upra­ve za in­di­rek­t­no opo­re­zi­va­nje BiH, na­kon Alu­mi­ni­ja, na po­pi­su iz­voz­ni­ka če­t­vr­to je mjes­to za­uze­la ba­nju­luč­ka Op­ti­ma gru­pa, a pe­to Glo­bal Is­pat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.