Ulažu 500 mil. eura u Eu­ro­pu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ku­pi­li tr­go­vač­ki cen­tar u Polj­skoj za 88,5 mil. eura

Cilj ru­munj­skog fon­da Pri­me Ka­pi­tal je ula­ga­nje u re­gi­ju sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe. Fond je u ožuj­ku proš­le go­di­ne obja­vio da je pri­ku­pio 260 mi­li­ju­na eura ka­pi­ta­la od privatnih inves­ti­to­ra, te da su im sred­njo­roč­ni pla­no­vi ula­ga­nje po­la mi­li­jar­de eura u Eu­ro­pi. Proš­log mje­se­ca polj­ski me­di­ji su iz­vi­jes­ti­li da je Pri­me Ka­pi­tal za­jed­no s ne­kret­nin­skom kom­pa­ni­jom MAS Re­al Es­ta­te za 88,5 mi­li­ju­na eura ku­pio tr­go­vač­ki cen­tar u gra­du Gor­zow na za­pa­du Polj­ske. Taj tr­go­vač­ki cen­tar na pros­to­ru od 32 ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra ima 140 tr­go­vi­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.