FINANCIJE

HR­VA­TI, OKRE­NI­TE SE RI­ZIČ­NOM KA­PI­TA­LU, A NE PO­SU­ĐI­VA­NJU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - VALENTINA WIESNER MIJIĆ

Mo­ra se pro­na­ći na­čin za fi­nan­ci­ra­nje ino­va­tiv­nih kom­pa­ni­ja ko­je ne­ma­ju či­me jam­či­ti za kre­di­te

Pred­stav­nik Svjet­ske ban­ke (SB) za Hr­vat­sku i Slo­ve­ni­ju Car­los Piñerúa opra­šta se od Hr­vat­ske zbog pre­la­ska na no­vu duž­nost u Polj­sku, ali pri­je od­la­ska po­ru­čio je da ov­daš­nji fi­nan­cij­ski sek­tor ra­di sa­vr­še­no, da je do­bro ka­pi­ta­li­zi­ran i lik­vi­dan, te da je nad­zor do­bar i učin­ko­vit.

“Ban­ke su svjes­ne ri­zi­ka i ne že­le ga pre­uze­ti, udio lo­ših kre­di­ta je vi­sok. Ali ako tvrt­ke to ne po­čis­te, ni­kad više ne­će po­su­đi­va­ti”, tvr­di Piñerúa i do­da­je da je Svjet­ska ban­ka u nas još pri­sut­na u in­fras­truk­tu­ri pre­ko, npr. fi­nan­ci­ra­nja kon­tej­ner­skog ter­mi­na­la u Ri­je­ci ili re­for­mi zdrav­s­tva i so­ci­jal­ne za­šti­te, že­ljez­ni­ce, ces­ta. No, do­ju­če­raš­nji pred­stav­nik SBa priz­nao je da se sve više po­mi­ču s in­fras­truk­tu­re, na ope­ra­tiv­ne po­li­ti­ke. “Ra­di­mo fi­nal­nu di­jag­nos­ti­ku ko­ja bi tre­ba­la bi­ti go­to­va u lip­nju; kad naš tim iden­ti­fi­ci­ra sek­to­re za ko­je mis­li­mo da su kri­tič­ni za vla­di­ne ci­lje­ve ras­ta, in­k­lu­zi­je i odr­ži­vos­ti, on­da će država odre­di­ti u ko­ja nas po­dru­čja že­li uklju­či­ti. Taj će pro­ces po­ka­za­ti je li to obra­zo­va­nje, zdrav­s­tvo ili ne­što dru­go i že­li li vla­da sa­mo po­su­đi­va­ti od nas, do­bi­ti sa­vje­te ili obo­je. Mis­lim da će odr­ži­vost mirovinskog sus­ta­va bi­ti jed­na od kritičnih tema, s ob­zi­rom na demografsku realnost. No, ono što mo­gu po­uz­da­no re­ći je da više nećemo ulagati u in­fras­truk­tu­ru; ima­te EU fon­do­bi­je­te do­ve i svoj fi­nan­cij­ski sek­tor”, ka­že Piñerúa i upo­zo­ra­va da je bit­na no­va ge­ne­ra­ci­ja ko­ja mo­ra os­tva­ri­ti za­pos­le­nost.

“Ge­ne­ri­ra­nje za­pos­le­nos­ti i olak­ša­va­nje za­poš­lja­va­nja u pri­vat­nom sek­to­ru ko­ji se bo­ri na­ći na­čin za to je iz­ra­zi­to važ­no”, re­ći će on, te na­po­me­nu­ti da tre­ba pu­no po­li­tič­ke po­dr­ške za tak­ve pro­mje­ne. “Ako ne tu po­dr­šku za re­for­me, po­seb­no za re­du­ci­ra­nje ulo­ge dr­ža­ve i nje­zi­nog ome­ta­nja inves­ti­ci­ja, ni­kad ne­će­te do­bi­ti re­zul­ta­te ko­ji­ma se svi na­da­mo. Mis­lim da je fi­nan­cij­ski sek­tor sof­tver ras­ta. Mo­ra se na­ći na­čin za fi­nan­ci­ra­nje, po­seb­no mla­dih ino­va­tiv­nih kom­pa­ni­ja ko­je ne­ma­ju či­me jam­či­ti za kre­di­te. Država mo­ra po­dr­ža­ti fon­do­ve ri­zič­nog ka­pi­ta­la ko­ji osi­gu­ra­va­ju ono što im tre­ba ka­pi­tal, a ne po­su­đi­va­nje. To je bu­duć­nost na ko­joj ova zem­lja le­ži. U ri­zič­nom ka­pi­ta­lu, a ne po­su­đi­va­nju”, re­ći će Piñerúa.

ODR­ŽI­VOST MIROVINSKOG

SUS­TA­VA ĆE BI­TI JED­NA OD KRITIČNIH TEMA, S OB­ZI­ROM NA DEMOGRAFSKU REALNOST. MO­GU RE­ĆI JE DA VIŠE NEĆEMO ULAGATI U IN­FRAS­TRUK­TU­RU

LUKA STANZL/PIXSELL

Car­los Pi­nerúa sma­tra da država mo­ra po­dr­ža­ti fon­do­ve ri­zič­nog ka­pi­ta­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.