SVIJET

BARCELONA STOPIRA GRAD­NJU NO­VIH HO­TE­LA I APARTMANA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TOMISLAV PILI

Ogra­ni­ča­va­njem smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta po­ku­šat će se sma­nji­ti pri­ti­sak na ne­kret­nin­sko tr­ži­šte i eks­plo­zi­ju ci­je­na naj­ma

Ka­ta­lon­ska pri­jes­tol­ni­ca Barcelona “pu­ca” pod pri­ti­skom turista, pa su grad­ski oci od­lu­či­li ogra­ni­či­ti rast smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta u gra­du. Grad­ska skup­šti­na Bar­ce­lo­ne u pe­tak je pri­hva­ti­la no­vu re­gu­la­ti­vu ko­jom će se ogra­ni­či­ti smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti u pos­to­je­ćim ho­te­li­ma. Ujed­no se uvo­di mo­ra­to­rij na grad­nju no­vih ho­te­la te za­us­tav­lja iz­da­va­nje do­zvo­la za apart­ma­ne.

Efek­ti tek 2019. go­di­ne

Me­đu­tim, s ob­zi­rom na rast bro­ja kre­ve­ta u već za­po­če­tim pro­jek­ti­ma, ogra­ni­ča­va­nje ka­pa­ci­te­ta imat će efek­ta tek 2019. go­di­ne. Ho­te­li u Bar­ce­lo­ni tre­nut­no nu­de 75.000 kre­ve­ta, a 50.000 kre­ve­ta pos­to­ji u le­gal­no re­gis­tri­ra­nim apart­ma­ni­ma. Pro­cje­nju­je se da u gra­du pos­to­ji još 50.000 ile­gal­nih apartmana či­ji vlas­ni­ci ne pri­jav­lju­ju ni svo­je gos­te ni pri­hod ko­ji os­tva­re. Stam­be­ne udru­ge pro­cje­nju­ju da je oko 17.000 sta­no­va u gra­du pre­tvo­re­no u apart­ma­ne što je pak re­zul­ti­ra­lo nes­ta­ši­com sta­no­va te po­s­lje­dič­nim sko­kom ci­je­na naj­ma stam­be­nog pros­to­ra. Barcelona se ta­ko mo­že “po­hva­li­ti” naj­vi­šom ci­je­nom naj­ma sta­no­va u ci­je­loj Špa­njol­skoj. Stan u bo­ljim če­t­vr­ti­ma od 85 “kva­dra- ta” iz­najm­lju­je se za pro­sječ­nih 1250 eura mje­seč­no, a is­ta kva­dra­tu­ra u pred­gra­đu mo­že se do­bi­ti za 880 eura.

Eg­zo­dus gra­đa­na iz sre­di­šta grada zbog apart­ma­ni­za­ci­je te sla­bo pla­će­na rad­na mjes­ta u ugos­ti­telj­stvu i tu­riz­mu raz­log su pro­s­vje­da u su­bo­tu u or­ga­ni­za­ci­ji SOS Bar­ce­lo­ne - krov­ne or­ga­ni­za­ci­je više od 40 lo­kal­nih udru­ga. Pro­s­vjed se odr­žao na ču­ve­noj uli­ci La Ram­bli pod slo­ga­nom “Barcelona nije na pro­da­ju”. Osim što su pro­s­vjed­ni­ci po­zva­li na pres­ta­nak ne­kret­nin­skog špe­ku­li­ra­nja, upo­zo­ri­li su i na bi­jed­ne pla­će rad­ni­ka u tu­ris­tič­koj in­dus­tri­ji. “Tu­ris­tič­ki i ugos­ti­telj­ski sek­tor naj­lo­ši­je su pla­će­ni u gra­du. Pla­će su upo­la ma­nje od pro­sje­ka”, iz­ja­vio je za bri­tan­ski Gu­ar­di­an Mar­tí Cusó, član SOS Bar­ce­lo­ne.

Po­gre­šan fo­kus

Ogra­ni­ča­va­nje ras­ta smje­šta­ja ide­ja je gra­do­na­čel­ni­ce Ade Co­lau (42), ne­ka­daš­nje li­je­ve ak­ti­vis­ti­ce ko­ja je kor­mi­lo grada pre­uze­la u lip­nju 2015. go­di­ne. No­va re­gu­la­ti­va do­la­zi na­kon što se Barcelona če­t­vrt sto­lje­ća in­ten­ziv­no pro­mo­vi­ra­la kao tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja. Na­kon što je 1992. bio do­ma­ćin Olim­pij­skih iga­ra, grad bi­lje­ži zna­čaj­ne sto­pe ras­ta tu­ris­tič­kih do­la­za­ka. Proš­le go­di­ne je Bar­ce­lo­nu - me­tro­po­lu od 1,6 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka - po­sje­ti­lo 32 mi­li­ju­na turista, dvos­tru­ko više ne­go Hr­vat­sku.

Pre­ma po­da­ci­ma za 2014., tu­ri­zam do­no­si 12 pos­to gos­po­dar­stvu grada vri­jed­nom 72 mi­li­jar­de eura. U ci­je­loj Ka­ta­lo­ni­ji u tu­riz­mu ra­di 400.000 lju­di ili 13 pos­to rad­ne sna­ge. Tu­ris­tič­ka se industrija oče­ki­va­no žestoko pro­ti­vi­la pri­jed­lo­gu no­ve re­gu­la­ti­ve. “Fo­kus pla­na je po­gre­šan. Od 32 mi­li­ju­na lju­di ko­ji su posjetili Bar­ce­lo­nu, sa­mo je osam mi­li­ju­na odsjelo u ho­te­li­ma. Os­ta­li os­ta­ju sa­mo dan i u gra­du vr­lo ma­lo po­tro­še. Ne mo­že­te re­gu­li­ra­ti tu­ri­zam ogra­ni­ča­va­njem bro­ja kre­ve­ta”, sma­tra Ma­nel Ca­sals, glav­ni di­rek­tor grad­ske udru­ge ho­te­li­je­ra.

TU­RIS­TIČ­KA INDUSTRIJA ŽESTOKO SE PROTIVI NOVOJ REGULATIVI ISTIČUĆI KA­KO

JE, OD 32 MI­LI­JU­NA TURISTA KO­JI SU LA­NI POSJETILI GRAD, OSAM MI­LI­JU­NA ODSJELO U HO­TE­LI­MA

FOTOLIA

Ho­te­li u Bar­ce­lo­ni nu­de 75.000 kre­ve­ta, a apart­ma­ni 50.000, ko­li­ko je i u ile­gal­nim apart­ma­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.