Qa­ta­ri Di­ar u trav­nju po­či­nje grad­nju u C. Go­ri

Kas­ne Tu­ris­tič­ki kom­pleks Pla­vi ho­ri­zon­ti tre­bao je bi­ti go­tov 2014.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Grad­nja pr­va dva objek­ta no­vog tu­ris­tič­kog kom­plek­sa u Cr­noj Go­ri u uva­li Pr­ž­na Pla­vi ho­ri­zont, po­čet će vje­ro­vat­no u pr­vim da­ni­ma trav­nja, po­t­vr­đe­no je Vi­jes­ti­ma iz kom­pa­ni­je Qa­ta­ri Di­ar Ho­tel and Pro­per­ty Inves­t­ment Mon­te­ne­gro (QDHPIM).

Ta tvrt­ka kćer ka­tar­skog državnog inves­ti­cij­skog fon­da Qa­ta­ri Di­ar pre­da­la je zah­tjev cr­no­gor­skom Mi­nis­tar­stvu odr­ži­vog ra­zvo­ja i tu­riz­ma za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Iz Qa­ta­ri Di­ara naj­a­vi­li su da će se u pr­voj fa­zi gra­di­ti i ho­tel s pet zvjez­di­ca.

Po naj­a­va­ma iz 2010. go­di­ne, ka­da je Ho­tel­sko­tu­ris­tič­ko po­du­ze­će Pri­mo­rje pro­da­lo kom­pa­ni­ji Qa­ta­ri Di­ar kom­pleks Pla­vi ho­ri­zont za 24 mi­li­ju­na do­la­ra, no­vi vlas­nik je tre­bao u no­ve, ek­s­lu­ziv­ne tu­ris­tič­ke sa­dr­ža­je ulo­ži­ti 250 mi­li­ju­na eura. Bi­lo je pla­ni­ra­no da kom­pleks bu­de za­vr­šen do ruj­na 2014. go­di­ne, ali se da­lje od ru­še­nja ho­te­la Pla­vi ho­ri­zont nije sti­glo. Raz­log za kaš­nje­nje bi­li su ne­ri­je­še­ni imo­vin­sko­prav­ni od­no­si, od­nos­no više sud­skih spo­ro­va oko iz­vla­šte­nja zem­lji­šta.

“Bi­lo je ključ­no spa­ja­nje više od 120 par­ce­la u je­dan kom­pleks, što je bio ve­li­ki iz­a­zov. Uz po­moć mi­nis­ta­ra Ra­do­ja Žu­gi­ća i Bra­ni­mi­ra Gvoz­de­no­vi­ća na­pra­vi­li smo plan za sva­ku in­di­vi­du­al­nu par­ce­lu, plus još ne­ke ko­je smo do­bi­li iz­vla­šte­njem”, re­kao je iz­vr­š­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Greg Ban­k­hurst još u svib­nju proš­le go­di­ne.

“Inves­ti­cij­ska kli­ma u Cr­noj Go­ri je vr­lo po­volj­na. Sve po­či­nje od sprem­nos­ti vla­de da za­do­vo­lji po­tre­be inves­ti­to­ra i od me­đu­sob­nih in­te­re­sa. Što se nas ti­če, to je po­laz­na toč­ka su­rad­nje. Ima­li smo us­po­ne i pa­do­ve i proš­li kroz ne­ko­li­ko fa­za pro­jek­ta. Vla­da je pri­mje­re­na ci­lju da se iz­gra­de no­vi ho­te­li ko­ji će pro­mi­je­ni­ti gos­po­dar­stvo Cr­ne Go­re, ali i re­ali­zi­ra­ju pro­jek­ti ko­ji će is­to­vre­me­no bi­ti ren­ta­bil­ni za inves­ti­to­re”, is­ta­kao je Ban­k­hurst.

Mje­sec da­na ra­ni­je Bra­ni­mir Gvoz­de­no­vić, ta­daš­nji cr­no­gor­ski mi­nis­tar odr­ži­vog ra­zvo­ja i tu­riz­ma re­kao je da je Qa­ta­ri Di­ar je jed­na od ve­li­kih svjet­skih kom­pa­ni­ja ko­ja ula­že u 29 ze­ma­lja svi­je­ta. “Si­gu­ran sam da je važ­no za cr­no­gor­ski tu­ri­zam i uku­pan nje­gov ra­zvoj što ima­mo tak­vog inves­ti­to­ra na ovom pros­to­ru”, oci­je­nio je Gvoz­de­no­vić. Me­di­ji su ra­ni­je pi­sa­li o mo­gu­ćem odus­ta­ja­nju ka­tar­ske kom­pa­ni­je od grad­nje pro­jek­ta na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma.

PD

Iz Qa­ta­ri Di­ara naj­a­vi­li su da će se u pr­voj fa­zi gra­di­ti i ho­tel s pet zvjez­di­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.