Ma­ti­je­vić ipak otva­ra ho­tel u zgra­di Ju­go­expor­ta

Is­pla­će­ni du­go­vi Vlas­nik In­dus­tri­je me­sa Ma­ti­je­vić opo­vr­gao je na­pi­se da je Al­fa ban­ka, na­vje­ći vje­rov­nik Ju­go­expor­ta s po­tra­ži­va­nji­ma od 10 mi­li­ju­na eura, os­po­ri­la pro­da­ju zgra­de

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pe­tar Ma­ti­je­vić, vlas­nik In­dus­tri­je me­sa Ma­ti­je­vić, po­t­vr­dio je agen­ci­ji Be­ta da će 1. ve­lja­če pre­uze­ti kup­lje­nu pos­lov­nu zgra­du biv­šeg Ju­go­expor­ta na Tr­gu Re­pu­bli­ke, u središtu Be­ogra­da, jer je is­pla­tio cje­lo­ku­pan iz­nos.

Pe­tar Ma­ti­je­vić je objas­nio da su no­tač­ne in­for­ma­ci­je po­je­di­nih me­di­ja ka­ko je pro­da­ju te zgra­de pu­tem su­da os­po­ri­la Al­fa ban­ka. “Ta ban­ka je bi­la ve­ćin­ski vje­rov­nik pr­vog re­da na­pla­ti­vos­ti i ima­la je po­tra­ži­va­nje od Ju­go­expor­ta od oko 10 mi­li­ju­na eura. Na­pla­ti­la je cje­lo­kup­nu su­mu i ne­ma ni­kak­vih smet­nji da pre­uz­mem kup­lje­nu zgra­du i pre­ure­dim je u ho­tel”, re­kao je vlas­nik In­dus­tri­je me­sa Ma­ti­je­vić.

Na pi­ta­nje ka­da će po­če­ti naj­av­lje­na re­kons­truk­ci­ja, Ma­ti­je­vić je re­kao da se pri­pre­ma pro­jekt ob­no­ve fa­sa­de ko­ja je pod za­šti­tom dr­ža­ve, i ne smi­je se mi­je­nja­ti. Pre- ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ho­tel sa če­ti­ri zvjez­di­ce imat će 65 so­ba i 40 mjes­ta za par­ki­ra­nje, me­đu­tim, ni­su pre­dvi­đe­ne sa­le za kon­gres­ni tu­ri­zam. Ma­ti­je­vić je naj­a­vio i da će za­pos­li­ti 50tak rad­ni­ka. On je zgra­du biv­šeg Ju­go­expor­ta od 5500 če­tvor­nih me­ta­ra ku­pio za 7,3 mi­li­ju­na eura kra­jem pro­sin­ca proš­le go­di­ne bu­du­ći da je nje­go­va po­nu­da bi­la bo­lja od one ko­ju su da­li MK Gro­up Mi­odra­ga Kos­ti­ća i Al­fa ban­ka. U sr­p­skoj jav­nos­ti bi­lo je pri­lič­no ne­za­do­volj­stva zbog to­ga što je zgra­da po­da­na po oko 1300 eura po če­tvor­nom me­tru. Zgra­da Ju­go­expor­ta no­vog vlas­ni­ka nije mogla pro­na­ći du­že od de­set­lje­ća, ot­kad je kom­pa­ni­ja otiš­la u ste­čaj.

Na pro­da­ju je po­nu­đe­na 19. pu­ta ali kup­ca nije bi­lo. Zgra­da je iz­gra­đe­na 1923. go­di­ne, po pro­jek­tu Ma­ti­je Ble­ha.

M. M./PIXSELL

U zgra­di biv­šeg Ju­go­expor­ta Ma­ti­je­vić će otvo­ri­ti ho­tel s če­ti­ri zvjez­di­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.