Naj­ni­ža ne­za­pos­le­nost u 7 go­di­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Re­kord­na tu­ris­tič­ka se­zo­na do­ni­je­la opo­ra­vak

Sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti u Špa­njol­skoj spus­ti­la se kra­jem 2016. na naj­ni­žu ra­zi­nu u pro­tek­lih se­dam go­di­na, do­brim di­je­lom za­hva­lju­ju­ći po­ja­ča­nom za­poš­lja­va­nja u sek­to­ru tu­riz­ma ko­ji do­živ­lja­va pro­cvat, po­ka­za­li su naj­no­vi­ji po­da­ci ta­moš­njeg sta­tis­tič­kog ure­da. Sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti u zad­njem se kvar­ta­lu spus­ti­la na 18,6 pos­to, naj­ni­žu ra­zi­nu od če­t­vr­tog kvar­ta­la 2009. go­di­ne, obja­vio je špa­njol­ski sta­tis­tič­ki ured INE. U Špa­njol­skoj je bez pos­la bi­lo ukup­no 4,24 mi­li­ju­na lju­di, na­su­prot re­kord­nih šest mi­li­ju­na na vr­hun­cu gos­po­dar­ske kri­ze 2013. go­di­ne. U po­bolj­ša­nju tih po­da­ta­ka zna­čaj­nu je ulo­gu odi­grao tu­ri­zam. Špa­njol­ska je u proš­loj go­di­ni za­bi­lje­ži­la re­kord­nih 75,3 mi­li­ju­na do­la­za­ka stra­nih gos­ti­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.