BEZ PARDONA

MINISTRI MA­RIĆ I TOLUŠIĆ SVIJETLE TOČKE U PRVIH STO DA­NA PLENKOVIĆEVE VLA­DE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Prvih 100 da­na Vla­de An­dre­ja Plen­ko­vić obi­lje­ži­la je, na­ža­lost, si­tu­aci­ja s Inom i Mo­lom ko­ja je za­sje­ni­la sve os­ta­le po­te­ze. I ne­ka­ko odu­ze­la mo­guć­nost da­va­nja po­šte­ne ocje­ne ovoj Vla­di.

Te­ško je oz­bilj­no pi­sa­ti o do­brim i lo­šim stra­na­ma stod­nev­ne vla­da­vi­ne no­vog pre­mi­je­ra i nje­go­vih mi­nis­ta­ra, a da se za­obi­đe pro­ble­ma­ti­ka pro­da­je udje­la u HEPu i tež­nje za vra­ća­njem Ine pod okri­lje hr­vat­ske dr­ža­ve.

Me­đu­tim, ka­da bi sta­vi­li ovo ve­li­ko gos­po­dar­sko­po­li­tič­ko pi­ta­nje na stra­nu mo­gli bi pu­no re­al­ni­je ocje­nji­va­ti rad Vla­de unu­tar ko­jeg se za­si­gur­no mo­gu is­tak­nu­ti dva do tri po­zi­tiv­na po­ma­ka.

Pr­vi je sva­ka­ko po­rez­na re­for­ma mi­nis­tra Zdrav­ka Ma­ri­ća či­ji će se učin­ci tek vi­dje­ti u ci­je­los­ti. Ali u ovom tre­nut­ku uvo­đe­nje re­da u po- rez­nu po­li­ti­ku i mo­guć­nost da ona postane sta­bil­na bez na­glih i iz­ne­ne­da­nih pro­mje­na sva­kih ne­ko­li­ko mje­se­ci mo­že se oz­na­či­ti kao do­bar i hva­le­vri­je­dan po­tez. Na­rav­no, ni­su svi za­do­volj­ni po­rez­nom re­for­mom, ali ugos­ti­te­lji i ne­ki dru­gi ko­ji se osje­ća­ju ošte­će­ni­ma mo­gli bi pri­če­ka­ti du­go­ro­čan uči­nak po­rez­ne re­for­me kao i oni ko­ji je pre­tje­ra­no hva­le. Me­đu­tim, ni jed­ni ni­ti dru­gi ne mo­gu os­po­ri­ti či­nje­ni­cu ka­ko nam po­rez­na sta­bil­nost i si­gur­nost tre­ba, uos­ta­lom i kao pre­du­vjet za priv­la­če­nje inves­ti­to­ra a to je ono što Ma­ri­će­va re­for­ma do­no­si.

Pad pro­da­je me­sa

Dru­ga svi­je­tla toč­ka prvih 100 da­na sva­ka­ko je mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Tomislav Tolušić i nje­go­va re­ka­ci­ja na pro­blem sal­mo­ne­le u hrvatskim tr­go­vač­kim lan­ci­ma. U pi­ta­nju nije u to­li­koj mje­ri pra­vo­dob­na re­ak­ci­ja ko­li­ko na­čin ko­mu­ni­ci­ra­nja i in­di­rek­t­no vra­ća­nje hr­vat­skog pro­izvo­da u pr­vi plan.

Ne­os­por­no je pri­ča o me­su upit­ne kva­li­te­te i opas­nom po zdrav­lje na­šte­ti­la svim pro­izvo­đa­či­ma s ob­zi­rom da je do­ve­la do pa­da ukup­ne pro­da­je me­sa, ali ko­ri­šte­nje lo­še i po zdrav­lje gra­đa­na opas­ne si­tu­aci­je da bi se uka­za­lo na kva­li­te­tu do­ma­ćeg pro­izvo­da u od­no­su na sum­njiv uvoz sva­ka­ko zas­lu­žu­je pe­ti­cu. U ovom tre­nut­ku či­ni se ka­ko bi mi­nis­tar Tolušić mo­gao bi­ti jed­na od svje­tlih to­ča­ka ove Vla­de, a ako je kraj­nji cilj vra­ća­nje sna­ge hr­vat­skoj pro­izvod­nji hra­ne on­da ba­rem u nje­go­ve po­te­ze nit­ko ne bi tre­bao sum­nja­ti.

Tre­ća po­zi­tiv­na si­tu­aci­ja sva­ka­ko je naj­a­va re­za­nja ad­mi­nis­tra­tiv­nih tro­ško­va. Pot­pred­sjed­ni­ca Mar­ti­na Da­lić, na­ža­lost, jed­na­ko po­ma­lo u sje­ni slu­ča­ja InaMOL naj­a­vi­la je oz­bilj­ne po­ma­ke ko­ji bi tre­ba­li po­mo­ći hr­vat­skom gos­po­dar­stvu. Iako će iz pos­lo­da­vač­kih aso­ci­ja­ci­ja tra­ži­ti i upo­zo­ra­va­ti na po­tre­bu za dub­ljim su­štin­skim re­zo­vi­ma i pro­mje­na­ma tre­ba po­šte­no priz­na­ti pot­pred­sjed­ni­ci Da­lić ka­ko je po­če­la vu­ći pr­ve po­te­ze.

Pro­zi­va­ju ga, ali i bra­ne

Po­red ko­mu­ni­ka­ci­je oko Ine i Mol ko­ja od pre­mi­je­ra mo­žda zah­ti­je­va i ma­lo više od­luč­nos­ti, a ma­lo ma­nje di­plo­ma­ci­je, mo­žda je naj­ve­ća za­mjer­ka na­kon 100 da­na ona ve­za­na uz obra­zo­va­nje.

Bez da se upu­šta­mo u za­uzi­ma­nje stra­ne je li mi­nis­tar Pa­vo Barišić plagijator ili nije či­nje­ni­ca je da bi ta­ko va­žan sek­tor tre­bao bi­ti op­te­re­ćen ne­kim pu­no zah­tjev­ni­jim i za na­šu bu­duć­nost po­treb­ni­jim pri­ča­ma.

Ta­ko gle­da­no mi­nis­tar Barišić tre­bao je ponuditi svo­ju ostavku, ako ni­šta dru­go on­da da se u pri­ču mo­že vra­ti­ti rad na iz­vr­s­nos­ti i kon­ku­rent­nos­ti na­šeg obra­zo­va­nja, a An­drej Plen­ko­vić tre­bao ju je pri­hva­ti­ti iz is­tog raz­lo­ga. Ova­ko os­ta­je do­jam ka­ko je sud­bi­na jed­nog čo­vje­ka ko­jeg pro­zi­va­ju, ali i bra­ne ugled­ni svjet­ski znas­tve­ni­ci, važ­ni­ja od ci­je­log sek­to­ra. Ma­lo pre­vi­še to­ga u obrazovanju sto­ji dok se mi ba­vi­mo jed­nim pla­gi­ja­tom. To se ne bi smje­lo do­ga­đa­ti ni­ti u jed­nom sek­to­ru.

PLAGIJATOR ILI NE, BARIŠIĆ JE TRE­BAO PONUDITI

OSTAVKU ZBOG VAŽNIJIH ZA­DA­TA­KA U OBRAZOVANJU SA­DA OPTEREĆENIH PRIČOM O PREPISIVANJU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.