Bo­ga­ti Ki­ne­zi opet tro­še na na­kit, sa­to­ve i sku­pa pi­ća

Opo­ra­vak Eu­rop­ske tvrt­ke za luk­suz­nu ro­bu pri­mje­ću­ju rast po­traž­nje u Ki­ni

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Op­ti­mi­zam me­đu Ki­ne­ze se vra­tio zbog opo­rav­ka ci­je­na di­oni­ca na­kon kra­ha tr­ži­šta u 2015. go­di­ni te ras­ta ci­je­na ne­kret­ni­na za če­t­vr­ti­nu

Opo­ra­vak od bur­zov­nog slo­ma pri­je go­di­nu i pol te rast ci­je­na ne­kret­ni­na opet je po­ve­ćao ape­tit Ki­ne­za pre­ma luk­suz­noj ro­bi, su­ge­ri­ra­ju iz­vješ­ća naj­ve­ćih europ­skih pro­izvo­đa­ča. U svom iz­vješ­ću vo­de­ći svjet­ski pro­izvo­đač luk­suz­ne ro­be, Lo­ius Vu­it­ton Möet Hen­ne­ssy (LVMH) na­gla­sio je “bo­lji za­mah pro­da­je” nje­go­vih sku­po­cje­nih ko­nja­ka na­kon te­ške 2015. go- di­ne. Na­ime, u tre­ćem tro­mje­se­čju pro­da­ja ko­nja­ka po­ras­la je u Ki­ni za de­vet pos­to. Ina­če, LVMH je iz­vi­jes­tio o re­kord­nim pri­ho­di­ma od 37,6 mi­li­jar­di eura te do­bi­ti od 3,98 mi­li­jar­di eura.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Hu­go Bo­ssa, Mark Lan­ger, is­tak­nuo je ka­ko je u Ki­ni u dru­gom po­lu­go­di­štu bio vid­ljiv pre­okret tren­da. Bri­tan­ski Bur­ber­ry na­veo je ka­ko je nje­gov po­vra­tak ši­re­nju na azij­skom tr­ži­štu mo­ti­vi­ran i ras­tom pro­da­je u Ki­ni ko­ji je bli­ži 10 pos­to. Ana­li­ti­ča­ri po­jaš­nja­va­ju ka­ko se op­ti­mi­zam bo­ga­tih Ki­ne­za vra­tio na­kon opo­rav­ka od kra­ha ta­moš­njeg tr­ži­šta di­oni­ca na ko­jem se ti­je­kom 2015. go­to­vo pre­po­lo­vi­la vri­jed­nost di­oni­ca. Osim to­ga, cijene ne­kret­ni­na u naj­ve­ćim ki­ne­skim gra­do­vi­ma ti­je­kom proš­le go­di­ne po­ve­ća­ne su za go­to­vo če­t­vr­ti­nu što je bi­tan po­da­tak s ob­zi­rom da ve­ći­na Ki­ne­za svo­ju imo­vi­nu dr­ži u ne­kret­ni­na­ma. Za­zi­ra­nju od luk­su­za obol je da­la i vla­di­na an­ti­ko­rup­cij­ska kam­pa­nja ko­ja s us­po­ra­va­njem bro­ja is­tra­ga gu­bi na sna­zi, pa se opet vra­ti­lo da­ri­va­nje pos­lov­nih part­ne­ra.

Sve je to re­zul­ti­ra­lo pro­cje­nom Erwa­na Ram­bo­ur­ga, ana­li­ti­ča­ra ban­ke HSBC, da je glo­bal­na po­traž­nja za luk­suz­nom ro­bom la­ni po­ve­ća­na za šest pos­to, po­naj­vi­še zbog ras­ta po­traž­nje ki­ne­skih ku­pa­ca. Ina­če, Ki­ne­zi su naj­ve­ći kup­ci te vr­ste ro­be na svi­je­tu. Sta­tis­tič­ki po­da­ci go­vo­re da Ki­ne­zi su­dje­lu­ju s tre­ći­nom udje­la u po­traž­nji za luk­su­zom, gle­da­no po na­ci­onal­noj ras­po­dje­li. No, Ki­na su­dje­lu­je sa sve­ga se­dam pos­to u glo­bal­noj pro­da­ji što zna­či da Ki­ne­zi glav­ni­nu luk­suz­ne ro­be ku­pu­ju u ino­zem­s­tvu.

Pri­jaš­njih go­di­na čak 80 pos­to luk­suz­ne ro­be Ki­ne­zi su ku­pi­li u ino­zem­s­tvu, po­naj­vi­še u Hong Kon­gu. No, proš­le je go­di­ne po­če­la ras­ti pro­da­ja na do­ma­ćem tr­ži­štu zbog uki­da­nja ca­ri­na na ne­ke luk­suz­ne pro­izvo­de, pa Hong Kong u prvih se­dam mje­se­ci 2016. bi­lje­ži pad pro­me­ta na­ki­ta i sa­to­va za 22 pos­to. Švi­car­ska fe­de­ra­ci­ja ura­ra obja­vi­la je ka­ko je iz­voz sa­to­va proš­le go­di­ne sma­njen 10 pos­to, a is­po­ru­ke u Hong Kong ma­nje su za 25 pos­to dok je pro­da­ja u Ki­ni ras­la de­vet pos­to.

FOTOLIA

Glo­bal­na pro­da­ja luk­su­za la­ni je ras­la šest pos­to

Iz­vor: BAIN, FT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.