MICROSOFT ALPHABETU PALA VRI­JED­NOST

Do­bra go­di­na za teh­no­lo­ške di­vo­ve BURZU, ODUŠEVIO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Dva ame­rič­ka teh­no­lo­ška di­va, Microsoft i Alp­ha­bet, obja­vi­li su rast svih glav­nih stav­ki u po­s­ljed­njem tro­mje­se­čju. Microsoft je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju os­tva­rio do­bit od 5,2 mi­li­jar­de do­la­ra, što je 3,6 pos­to više ne­go go­di­nu da­na pri­je. Pre­ma iz­vješ­ću Mi­cro­sof­ta, objav­lje­nom u če­t­vr­tak, pri­ho­di su do­seg­nu­li 24,09 mi­li­jar­di do­la­ra, 1,2 pos­to više ne­go u is­tom kvar­ta­lu go­di­nu da­na pri­je. Pre­ma pri­lo­go­đe­nim po­da­ci­ma, pri­ho­di su iz­no­si­li 26,07 mi­li­jar­di do­la­ra, što je ta­ko­đer više na go­diš­njoj ra­zi­ni. Ka­ko su re­zul­ta­ti bo­lji od oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra, ci­je­na di­oni­ce tog sof­tver­skog di­va po­ras­la je u če­t­vr­tak na Wall Stre­etu oko je­dan pos­to, pa je do­seg­nu­la re­kord­nu ra­zi­nu od 64,30 do­la­ra.

Rast pri­ho­da Mi­cro­sof­ta za­hva­lju­je se us­pješ­nos­ti nje­go­va pos­lo­va­nja u obla­ku. Pri­ho­di u tom seg­men­tu po­ras­li su za osam pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, na 6,9 mi­li­jar­di do­la­ra. Dok je di­oni­ca Mi­cro­sof­ta po­ras­la, di­oni­ca Alp­ha­be­ta je os­la­bi­la za 2,7 pos­to una­toč obja­vi ras­ta pri­ho­da za 22 pos­to na 26,06 mi­li­jar­di do­la­ra. Sna­žan rast pri­ho­da za­hva­lju­je se ras­tu pri­ho­da Go­oglea od ogla­ša­va­nja za 17,4 pos­to.Do­bit Alp­ha­be­ta do­seg­nu­la je 5,33 mi­li­jar­de do­la­ra, osam pos­to više ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. I dok su pri­ho­di ve­ći ne­go što su ana­li­ti­ča­ri oče­ki­va­li, do­bit je ras­la spo­ri­je, što je bio raz­log pa­da cijene di­oni­ce.

REUTERS

Satya Na­del­la, iz­vr­š­ni di­rek­tor Mi­cro­sof­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.