Wall Stre­et opet ‘u lju­ba­vi’ s Ap­ple­om

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Di­oni­ca

Ap­plea opo­ra­vi­la se od pa­da u pr­vom lanj­skom po­lu­go­di­štu na­kon što se inves­ti­to­ri na­da­ju da će mo­del iPho­nea za 10. ob­ljet­ni­cu pu­šta­nja u pro­da­ju po­pra­vi­ti po­traž­nju za tim mo­bi­te­lom. Od dna pos­tig­nu­tog lanj­skog svib­nja di­oni­ca Ap­plea do sa­da je oja­ča­la 36 pos­to na go­to­vo 122 do­la­ra. No, i da­lje je osam pos­to ni­že od re­kord­ne cijene pos­tig­nu­te u ve­lja­či 2015. go­di­ne. Teh­no­lo­ški ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da će kom­pa­ni­ja ove go­di­ne iz­a­ći za značajno una­pri­je­đe­nim mo­de­lom iPho­nea ko­ji ove go­di­ne sla­vi 10. ro­đen­dan. To oči­gled­no oče­ku­ju i inves­ti­cij­ski fon­do­vi jer po­da­ci Mor­nin­g­s­ta­ra po­ka­zu­ju da je broj fon­do­va ko­ji su u pro­tek­lom tro­mje­se­čju pos­ta­li di­oni­ča­ri Ap­plea sko­čio za 188 pos­to na 288. Is­to­vre­me­no je broj inves­ti­cij­skih fon­do­va ko­ji pro­da­ju di­oni­ce te kom­pa­ni­je pao za 25 pos­to na 154.

“Sma­tra­mo da će lan­si­ra­nje no­vog iPho­nea bi­ti stvar­no ve­lik do­ga­đaj. Čak i pe­si­mis­ti vje­ro­jat­no mis­le da će taj pro­izvod bi­ti pri­lič­no za­nim­ljiv i te­ško će ga se ig­no­ri­ra­ti”, ka­že za Reuters Bri­an Hen­ne­ssey, por­t­felj me­na­džer u Al­pi­ne Dyna­mic Di­vi­dend fon­du či­ja je naj­ve­ća ula­gač­ka po­zi­ci­ja upra­vo Ap­ple. In­te­res po­ti­če i či­nje­ni­ca da je di­oni­ca Ap­plea da­le­ko jef­ti­ni­ja od pro­sje­ka in­dek­sa S&P 500. Kom­pa­ni­ja će fi­nan­cij­ske re­zul­ta­te za pr­vo fi­skal­no tro­mje­se­čje obja­vi­ti su­tra.

No­vi iPho­ne mo­gao bi po­pra­vi­ti pro­da­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.