Po­du­zet­nič­ka slo­bo­da nije neo­gra­ni­če­na

Nad­zor Ne­ke dje­lat­nos­ti mo­gu se pre­ma po­seb­nim pro­pi­si­ma obav­lja­ti sa­mo uz po­seb­nu su­glas­nost, do­zvo­lu ili dru­gi akt državnog or­ga­na ili ne­ke ins­ti­tu­ci­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sva druš­tva ne mo­gu obav­lja­ti sve dje­lat­nos­ti

Vi­so­ki tr­go­vač­ki sud RH je u svo­joj od­lu­ci Pž4237/99 za­uzeo stav da ako je za po­je­di­ne dje­lat­nos­ti za­ko­nom pro­pi­sa­no da se mo­gu obav­lja­ti sa­mo na te­me­lju su­glas­nos­ti do­zvo­le ili dru­gog ak­ta nad­lež­nog ti­je­la, upis te dje­lat­nos­ti pro­vest će se sa­mo na te­me­lju pret­hod­ne su­glas­nos­ti ili do­zvo­le to­ga nad­lež­nog ti­je­la.

Odred­bom čl. 32. st. 1. ZTDa za­ga­ran­ti­ra­na je po­du- zet­nič­ka slo­bo­da, pa pred­met pos­lo­va­nja tr­go­vač­kog druš­tva mo­že bi­ti obav­lja­nje sva­ke do­pu­šte­ne dje­lat­nos­ti. Do­pu­šte­na je sva­ka dje­lat­nost ko­ja nije za­ko­nom za­bra­nje­na ili nije su­prot­na mo­ra­lu druš­tva (čl. 32. st. 2. ZTD).

Tak­va po­du­zet­nič­ka slo­bo­da ipak tr­pi ogra­ni­če­nja, pa se ne­ke dje­lat­nos­ti mo­gu pre­ma po­seb­nim pro­pi­si­ma obav­lja­ti sa­mo uz po­seb­nu su­glas­nost, do­zvo­lu ili dru­gi akt državnog or­ga­na ili ne­ke ins­ti­tu­ci­je, a ne­ke mo­gu obav­lja­ti sa­mo odre­đe­ni obli­ci tr­go­vač­kih dru­šta­va.

Sku­pi­ne dje­lat­nos­ti određene su u Na­ci­onal­noj klasifikaciji dje­lat­nos­ti, no ka­ko je na­pri­jed oz­na­če­no, to ne zna­či da sva tr­go­vač­ka druš­tva bez­u­vjet­no mo­gu obav­lja­ti sve dje­lat­nos­ti svih sku­pi­na.

SKU­PI­NE DJE­LAT­NOS­TI ODREĐENE SU U NA­CI­ONAL­NOJ KLASIFIKACIJI DJE­LAT­NOS­TI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.