Uz 5,5 mi­li­jar­di ku­na za ot­pla­tu du­ga uzi­ma­ju oko dvi­je za za­li­hu

Uprav­lja­nje du­gom Do pet­ka mi­nis­tar Ma­rić za­klju­ču­je re­fi­nan­ci­ra­nje pr­vog ve­li­kog dos­pi­je­ća

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DO­ZAN

Inves­ti­to­ri­ma će se po­nu­di­ti dva iz­da­nja obvez­ni­ca: jed­no na rok od pet go­di­na, a dru­go na 11 go­di­na, obje u ku­na­ma

Uoči dosp i je­ća pr­vog od tri ovo­go­diš­nja ve­li­ka dos­pi­je­ća du­ga po dr­žav­nim obvez­ni­ca­ma u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja ne mo­gu se po­ža­li­ti na tr­žiš­ni am­bi­jent. Na­kon S&Pa, i rej­ting agen­ci­ja Fit­ch Hr­vat­skoj je po­bolj­ša­la iz­gle­de kre­dit­nog rej­tin­ga, a na po­čet­ku ovog tjed­na ugod­no su iz­ne­na­di­li i po­da­ci o pro­si­nač­kom ras­tu in­dus­trij­ske pro­izvod­nje od go­to­vo 15 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni.

No, ka­ko pr­va na na­pla­tu, već idu­će sri­je­de, sti­že do­ma­ća obvez­ni­ca vri­jed­na 5,5 mi­li­jar­di ku­na, ba­rem po­djed­na­ko važ­ne su i broj­ke ve­za­ne uz sta­nje lik­vid­nos­ti u fi­nan­cij­skom sek­to­ru.

U ban­kar­skom sus­ta­vu dnev­ni vi­ško­vi kun­ske lik­vid­nos­ti pre­ma­šu­ju čak 17 mi­li­jar­di ku­na, a u ni­skom star­tu za upis no­vih obvez­ni­ca su, već uobi­ča­je­no, i fon­do­vi, po­naj­pri­je mi­ro­vin­ski. Po­sao re­fi­nan­ci­ra­nja kun­ske obvez­ni­ce od 5,5 mi­li­jar­di ku­na u Ka­tan­či­će­voj već za­pra­vo pri­vo­de kra­ju; upis no­vih obvez­ni­ca za­klju­čit će se pot­kraj ovog tjed­na.

Za dva­tri da­na ko­nač­no će se zna­ti i za ko­li­ko će no­vo za­du­že­nje iz­no­som pre­ma­ši­ti iz­nos dos­pi­je­va­ju­ćeg du­ga. Me­đu tr­žiš­nim ak­te­ri­ma go­to­vo si­gur­nim se sma­tra da će Mi­nis­tar­stvo ići na ba­rem dvi­je mi­li­jar­de ku­na po­vrh iz­no­sa po­treb­nog za ot­pla­tu.

Ve­ći­na ih se sla­že i da ima smis­la is­ko­ris­ti­ti do­bru po­traž­nju za stva­ra­nje odre­đe­ne ‘za­li­he za­du­že­nja’.

Jer, dr­žav­ne fi­nan­ci­ja­še u os­tat­ku go­di­ne če­ka još dos­ta pos­la ve­za­na uz obve­ze po dos­pi­je­ći­ma obvez­ni­ca (u trav­nju 1,14 ml­rd eura, u stu­de­nom 4 ml­rd. ku­na) plus re­fi­nan­ci­ra­nje oko 8,5 mi­li­jar­di ku­na kre­di­ta, a u dru­gom di­je­lu go­di­ne tre­ba ra­ču­na­ti i s ri­zi­ci­ma ma­nje iz­daš­ne po­li­ti­ke ECBa i Fe­da i po­s­lje­dič­no ma­nje po­volj­nih uvje­ta na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma.

Na­kon no­vih sta­na­ra u Bi­je­loj ku­ći, sve će vi­še tr­ži­šta ra­ču­na­ti s pri­bli­ža­va­njem iz­bo­ra u dvi­je ključ­ne eko­no­mi­je EU, Nje­mač­koj i Fran­cu­skoj.

Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, dr­ža­va će ovom pri­li­kom inves­ti­to­ri­ma po­nu­di­ti za­pra­vo dva iz­da­nja obvez­ni­ca: jed­no na rok od pet go­di­na, a dru­go na 11 go­di­na, s dos­pi­je­ćem 2028. Obje obvez­ni­ce na­vod­no će bi­ti ‘čis­te’ kun­ske, bez va­lut­ne kla­uzu­le.

FO­TO­LIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.