Dr­ža­va u NO još ne pu­šta ma­njin­ske di­oni­ča­re

No­vi nad­zor­ni­ci HPB-a Ž. Lo­vrin­če­vić, Ma­ri­ja­na V. Ku­de­lja i Ma­ri­ja­na Mi­li­če­vić nad­zi­rat će pos­lo­va­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Skup­šti­na Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke proš­la je bez iz­ne­na­đe­nja, iz­bo­rom kan­di­da­ta dr­ža­ve u Nad­zor­ni od­bor. Rad Upra­ve u na­red­nih šest mje­se­ci nad­zi­rat će eko­no­mist Želj­ko Lo­vrin­če­vić, poz­nat po od­rje­ši­tim sta­vo­vi­ma i je­dan od glav­nih kre­ato­ra po­rez­ne re­for­me. Osim nje­ga, u NO ula­ze i Ma­ri­ja­na Vu­ra­ić Ku­de­lja iz Po­rez­ne upra­ve, su­rad­ni­ca mi­nis­tra Zdrav­ka Ma­ri­ća, te Ma­ri­ja­na Mi­li­če­vić iz Hr­vat­ske po­šte, a tro­jac još mo­ra do­bi­ti ze­le­no svje­tlo HNBa. Pro­tu­pri­jed­lo­gu Cro­atia osi­gu­ra­nja i Er­ste Pla­vog, ko­ji su tra­ži­li svo­je pred­stav­ni­ke, ovog pu­ta ni­je udo­vo­lje­no. S no­vim NOom otvo­re­no je sli­je­de li pro­mje­ne u Upra­vi ko­ja je do­bi­la raz­rješ­ni­cu tek iz dru­gog po­ku­ša­ja.

Ma­njin­ski di­oni­ča­ri dr­že oko 28 pos­to di­oni­ca na­kon do­ka­pi­ta­li­za­ci­je u ruj­nu 2015. i uvje­ta Bruxel­le­sa da bar 30 pos­to nov­ca osi­gu­ra pri­vat­ni sek­tor. Sve je iz­gled­ni­je da bi se omjer sna­ga mo­gao mi­je­nja­ti, ka­pi­tal­no kao i uprav­ljač­ki. Že­li li nas­ta­vi­ti s eks­pan­ziv­nom po­li­ti­kom, HPB će vje­ro­jat­no već ove go­di­ne u no­vo po­ve­ća­nje ka­pi­ta­la jer ba­lan­si­ra bli­zu gra­ni­ce adek­vat­nos­ti od 15,35 pos­to. U tom slu­ča­ju dr­ža­va će se po­nov­no mo­ra­ti os­lo­ni­ti na pri­vat­ne ula­ga­če ko­ji oče­ki­va­no že­le i svo­je pred­stav­ni­ke u Nad­zor­nom od­bo­ru.

M. L./PIXSELL

Ni­je uva­žen pro­tu­pri­jed­log Er­ste pla­vog i CO-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.