EKO­NOM­SKA KLI­MA VI­SO­KIH 115,3 BO­DA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Eko­nom­ska kli­ma u Hr­vat­skoj za­dr­ža­la se u si­ječ­nju na­do­mak naj­vi­še ra­zi­ne od ula­ska u Eu­rop­sku uni­ju, po­du­pr­ta po­bolj­ša­nim oče­ki­va­nji­ma u in­dus­tri­ji ko­ja su ne­utra­li­zi­ra­la pri­gu­še­no ras­po­lo­že­nje u os­ta­lim sas­tav­ni­ca­ma gos­po­dar­stva, iz­vjes­ti­la je ju­čer Eu­rop­ska ko­mi­si­ja. In­deks ekonomske kli­me (ESI) u Hr­vat­skoj iz­no­sio je u si­ječ­nju 115,3 bo­da i ti­me se za­dr­žao na­do­mak re­vi­di­ra­ne vri­jed­nos­ti za pro­si­nac, od 115,5 bo­do­va, naj­vi­še od pris­tu­pa­nja EU. Mje­seč­ne vri­jed­nos­ti ESI-ja za Hr­vat­sku u pro­sje­ku su sni­že­ne za osam bo­do­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.