Po­traž­nje fon­do­va i ba­na­ka si­gur­no ne­će manj­ka­ti

Ci­je­na Na 5-go­diš­nje iz­da­nje oče­ku­je se pri­nos oko 2%, na 11 go­di­na oko 3%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ma tre­nut­nim cijenama u se­kun­dar­nom tr­go­va­nju dr­žav­nim obvez­ni­ca­ma us­po­re­di­ve roč­nos­ti (kun­ska ko­ja dos­pi­je­va 2021. i 5go­diš­nje obvez­ni­ce dr­ža­va bi mo­gla pla­si­ra­ti uz pri­no­se za inves­ti­to­re oko dva pos­to ili nez­nat­no iz­nad to­ga, dok bi na 11-go­diš­nji­ma mo­gla pos­ti­ći ci­je­nu od pri­bliž­no tri pos­to.

Pri­mje­ra ra­di, ko­ta­ci­je za kun­ske obvez­ni­ce s ro­kom dos­pi­je­ća u pro­sin­cu 2026. (a du­ljih za­sad i ne­ma) im­pli­ci­ra­ju pri­nos do dos­pi­je­ća na ra­zi­ni oko 2,9 pos­to. Kod 10go­diš­njih euro­obvez­ni­ca tra­že­ni su pri­no­si tre­nut­no nez­nat­no iz­nad tri pos­to, od­nos­no bla­go su sma­nje­ni u od­no­su na po­če­tak go­di­ne, a u od­no­su na re­fe­rent­ne nje­mač­ke obvez­ni­ce (na ko­je su pri­no­si pre­ma­ši­li 0,5 pos­to) pre­mi­ja ri­zi­ka tre­nut­no iz­no­si oko 2,6 pos­tot­nih bo­do­va.

Na­rav­no, ko­nač­na ci­je­na sko­rih dva­ju iz­da­nja ovi­sit će o raz­mje­ri­ma po­traž­nje; što vi­še ona premaši po­nu­du, to će u Ka­tan­či­će­voj pro­ći jeftinije jer će ‘vi­šak’ po­traž­nje po ve­ćim cijenama eliminirati. Kad je ri­ječ o po­ten­ci­jal­noj po­traž­nji ba­na­ka, nji­ma za po­če­tak od­go­va­ra to što dr­ža­va na pro­da­ju nu­di kun­ske pa­pi­re jer bi po­čet­kom idu­će go­di­ne u pri­mje­nu tre­ba­la eu­rop­ska pra­vi­la o bo­ni­tet­nim zah­tje­vi­ma, pre­ma ko­ji­ma će i na pla­sma­ne dr­ža­vi, ako su u stra­noj va­lu­ti, mo­ra­ti pri­mje­nji­va­ti pon­de­re ri­zi­ka, a ti­me po­sred­no ima­ti i ve­će ka­pi­tal- ne zah­tje­ve. To, da­ka­ko, ni­je i je­di­ni fak­tor po­traž­nje ba­na­ka. Dok vi­ško­vi kun­ske lik­vid­nos­ti na ra­zi­ni oko 17 mi­li­jar­di ku­na i ogra­ni­če­na kre­dit­na po­traž­nja po­go­du­ju nji­ho­vu in­te­re­su za upis obvez­ni­ca, na ape­ti­te po­je­di­nih ba­na­ka utje­ču i po­zi­ci­je tj. iz­lo­že­nos­ti po­je­di­nih ma­tič­nih ba­na­ka hr­vat­skom du­gu.

Ipak, uz fon­do­ve ko­ji će glav­ni­nu nov­ca ko­ji dr­že u usko­ro dos­pi­je­va­ju­ćoj obvez­ni­ci si­gur­no re­inves­ti­ra­ti u no­vu, i ve­ći­na vo­de­ćih ba­na­ka i na­da­lje ne­ma do­volj­no atrak­tiv­nih ula­gač­kih pri­li­ka. To na ne­ki na­čin su­ge­ri­ra i to što im je i de­viz­na lik­vid­nost na za­vid­noj ra­zi­ni, a što se sma­tra jed­nim od raz­lo­ga što na kra­ju si­ječ­nja ima­mo vi­še­ma­nje ljet­ni te­čaj eura i ku­ne, od 7,477,48 ku­na za euro.

ŠTO VI­ŠE PO­TRAŽ­NJA INVES­TI­TO­RA PREMAŠI CILJANI IZ­NOS, TO ĆE U KA­TAN­ČI­ĆE­VOJ PRO­ĆI JEFTINIJE JER ĆE ‘VI­ŠAK’ PO­TRAŽ­NJE PO VE­ĆIM CIJENAMA ELIMINIRATI

PA­TRIK MA­CEK/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.