Hr­vat­skim tvrt­ka­ma 230 mil. ku­na na­rudž­bi MORH-a

Do­ma­ća pro­izvod­nja Oruž­je, odje­ća, obu­ća i sva os­ta­la opre­ma do­la­zi iz re­no­mi­ra­nih do­ma­ćih tvrt­ki ko­je ima­ju glo­bal­ne re­fe­ren­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo obra­ne ( MORH) pot­pi­sa­lo je ju­čer ugo­vo­re o na­bav­ci opre­me vri­jed­ne ukup­no 230 mi­li­ju­na ku­na s 34 hr­vat­ske tvrt­ke. Ra­di se o na­rudž­ba­ma odje­će, obu­će, na­oru­ža­nja te pre­hra­ne i osi­gu­ra­nja voj­ni­ka. Ka­ko is­ti­ču iz sa­mog MORHa, na­ru­če­no je 400 raz­li­či­tih vr­sta ro­ba i us­lu­ga, od če­ga pre­ko 10.500 pa­ri obu­će, oko 6000 kom­ple­ta bor­će be­nih odo­ra, pre­ko 1500 kom do­njeg rub­lja, pre­ko 35.000 pa­ri ča­ra­pa, oko 500 ka­ci­ga i dr. U ove pro­jek­te uklju­če­no je vi­še od 30 pro­izvo­đa­ča, a na tim pos­lo­vi­ma ra­dit će pre­ko 5000 rad­ni­ka. Ugo­vor o na­ba­vi bor­be­nih odo­ra pot­pi­san je sa Za­jed­ni­com pro­izvo­đa­ča či­ji je no­si­telj tvrt­ka KROKO Pro­izvod­nja i ra­zvoj, a či­ne ju Ča­teks, Odje­ća, Še­šir, URIHO, Var­teks pro te Hem- co. Ugo­vor o na­ba­vi obu­će za po­tre­be pri­pad­ni­ka Oru­ža­nih sna­ga pot­pi­san je sa Za­jed­ni­com pro­izvo­đa­ča obu­će či­ji je no­si­telj tvrt­ka INKOP Obu­ća iz Poz­na­nov­ca, a obu­hva­ća i tvrt­ke Bo­ro­vo i Je­len Pro­fe­ssi­onal. Ka­ci­ge će Hr­vat­skoj voj­s­ci, kao i voj­ska­ma ve­li­kog bro­ja ze­ma­lja svi­je­ta, is­po­ru­či­ti Šes­tan Bus­ch iz Pre­lo­ga, a pu­ške i pi­što­lje glo­bal­no poz­na­ti HS pro­dukt iz Kar­lov­ca dok Đu­ro Đa­ko­vić re­mon­ti­ra­ti ten­ko­ve. TD Ple­ter-us­lu­ge iz Za­gre­ba će pru­ža­ti us­lu­ge pre­hra­ne i čiš­će­nja dok će Cro­atia osi­gu­ra­nje osi­gu­ra­va­ti voj­ni­ke od ne­sret­nog slu­ča­ja. Hr­vat­ski voj­ni­ci će no­si­ti Ja­dra­no­ve ča­ra­pe, Ga­le­bo­vo do­nje rub­lje, Ma­ko­ve voj­nič­ke ves­te, Kro­jos­ti­lo­va mor­nar­ska odi­je­la te Čar­li­ani­ne ru­ka­vi­ce. Za jav­ni pri­je­voz voj­ni­ka će se po­bri­nu­ti tvrt­ke Pro­met te ZET.

Ž. LUKUNIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.