‘Pri­je­lom­ni tre­nu­tak za bu­duć­nost kom­pa­ni­je’

Đu­ro Đa­ko­vić sma­njio gu­bi­tak

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­la­zi­mo se na pri­je­lom­nom tre­nut­ku za bu­duć­nost kom­pa­ni­je jer je za nas­ta­vak uz­laz­nog tren­da nuž­no vlas­nič­ko ula­ga­nje, ko­je je u pu­nom obuj­mu iz­os­ta­lo 2014. go­di­ne a ko­jim bi se osi­gu­ra­lo os­tva­re­nje pla­no­va u bu­duć­nos­ti. Tom je po­ru­kom predsjednik Upra­ve Đu­re Đa­ko­vi­ća To­mis­lav Ma­zal za­klju­čio iz­vješ­će o pos­lovanju kom­pa­ni­je u prot­zek­loj go­di­ni u ko­joj je, ka­že, pre­okre­nut vi­še­go­diš­nji trend stag­na­ci­je i ge­ne­ri­ra­nja gu­bi­ta­ka. Gru­pa­ci­ja je za­bi­lje­ži­la ne­to gu­bi­tak od 20,2 mi­li­ju­na ku­na, ali je EBITDA pozitivna 16,5 mi­li­ju­na ku­na od­nos­no 2,9%. U od­no­su na is­to raz­dob­lje 2015., ukup­ni pri­ho­di su ve­ći za 185,5 mi­li­ju­na ku­na od­nos­no 47%, dok je EBITDA bo­lja za 46,5 mi­li­ju­na ku­na. Ne­to gu­bi­tak je sma­njen za 43,7 mi­li­ju­na ku­na. “U od­no­su na is­to raz­dob­lje 2015. ukup­ni pos­lov­ni pri­ho­di ve­ći za 181,4 mil. ku­na (po­ve­ća­nje 45,9%), iz­voz je za 25 mi­li­ju­na ku­na (po­ve­ća­nje za 21%)”, sto­ji u iz­vješ­ću.

PD

To­mis­lav Ma­zal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.