Ame­ri­kan­ci nam po­ma­žu oko Pli­tvi­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uiz­ra­di Pla­na uprav­lja­nja Na­ci­onal­nim par­kom Pli­tvič­ka je­ze­ra, što je je­dan od os­nov­nih uvje­ta za os­ta­nak na UNESCOvom po­pi­su za­šti­će­ne ba­šti­ne, Hr­vat­skoj će po­ma­ga­ti struč­nja­ci iz SA­Da. Iz­ra­du no­vog Pla­na uprav­lja­nja Pli­tvič­kim je­ze­ri­ma raz­dob­lje od 2017. do 2027. go­di­ne, či­ji je dio i Ak­cij­ski plan uprav­lja­nja po­sje­ti­te­lji­ma, da­nas će na Pli­tvi­ca­ma pred­sta­vi­ti mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke Sla­ven Dobrović.

O do­brim pri­mje­ri­ma iz SA­Da i Ka­na­de go­vo­rit će ve­le­pos­la­ni­ca SA­Da Ju­li­eta Val­ls Noyes, ka­nad­ski ve­le­pos­la­nik Da­ni­el Mak­symi­uk, te pro­fe­sor Step­hen F. McCo­ol, sa­vjet­nik za pro­ces par­ti­ci­pa­tiv­ne iz­ra­de Pla­na uprav­lja­nja po­sje­ti­te­lji­ma NP Pli­tvič­ka je­ze­ra te ujed­no je­dan od vo­de­ćih svjet­skih struč­nja­ka u po­dru­čju uprav­lja­nja po­sje­ti­te­lji­ma u za­šti­će­nim po­dru­čji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.