Na­ci­onal­ne dozvole vo­di­či­ma od 2018.

Za­kon u iz­ra­di No­va pra­vi­la o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu pri­mi­je­nit će EU Di­rek­ti­vu o pa­ket aran­žma­ni­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CR­NJAK

Za­kon ovih da­na opet kre­će na usu­gla­ša­va­nje sa stru­kom, s agen­ci­ja­ma i vo­di­či­ma, no još je da­le­ko od fi­nal­ne ver­zi­je

Hr­vat­ska bi kra­jem go­di­ne tre­ba­la do­bi­ti no­vi Za­kon o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu ko­ji se “pe­gla” vi­še od go­di­nu da­na, a tre­bao bi us­kla­di­ti hr­vat­sko za­ko­no­dav­s­tvo s no­vom di­rek­ti­vom o pa­ket aran­žma­ni­ma, te ko­nač­no iz­jed­na­či­ti pra­va do­ma­ćih tu­ris­tič­kih vo­di­ča. Za­kon či­je se do­no­še­nje oče­ki­va­lo još za vri­je­me vla­de Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, ovih da­na opet kre­će na usu- gla­ša­va­nje sa stru­kom, s agen­ci­ja­ma i vo­di­či­ma, no još je da­le­ko od fi­nal­ne ver­zi­je.

U Udru­zi hr­vat­skih put­nič­kih agen­ci­ja (UHPA) na­da­ju se da će bi­ti iz­gla­san do kra­ja go­di­ne, ka­ko bi s pri­mje­nom po­čeo po­čet­kom 2018. “To je ne­ko­li­ko mje­se­ci ra­ni­je od kraj­njeg ro­ka us­kla­đi­va­nja s Di­rek­ti­vom o pa­ket aran­žma­ni­ma, no po­če­tak go­di­ne mno­go je zgod­ni­ji za pri­mje­nu u tu­ris­tič­kom sek­to­ru, ko­ji lje­ti ra­di pu­nom pa­rom,” ka­že Bo­ris Žgom­ba, predsjednik UHPAe.

Ka­ko je poz­na­to, EU Di­rek­ti­va o pa­ket aran­žma­ni­ma pri­la­god­ba je no­vim okol­nos­ti­ma u in­dus­tri­ji pu­to­va­nja nas­ta­lim po­ja­vom i ra­zvo­jem in­ter­ne­ta. Fo­kus Di­rek­ti­ve je na za­šti­ti po­tro­ša­ča, a pos­to­je­ća pra­vi­la o pu­to­va­nji­ma u pa­ket aran­žma­ni­ma po­tje­ču iz 1990. go­di­ne, pri­je po­ja­ve in­ter­ne­ta i li­be­ra­li­za­ci­je zrač­nih pri­je­voz­ni­ka, kad je tr­ži­šte us­lu­ga pu­to­va­nja nu­di­lo uglav­nom una­pri­jed pri­prem­lje­ne od­mo­re i kruž­na pu­to­va­nja u pa­ket aran­žma­ni­ma.

Ta­ko­đer, no­vi Za­kon tre­bao bi uves­ti je­dins­tve­nu do­zvo­lu za tu­ris­tič­ko vo­đe­nje na ra­zi­ni či­ta­ve Hr­vat­ske. Hr­vat­ski vo­di­či smi­ju ra­di­ti sa­mo u žu­pa­ni­ja­ma u ko­ji­ma su po­lo­ži­li is­pi­te, dok to pra­vi­lo ne vri­je­di za vo­di­če iz dru­gih ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je, ko­ji svo­je gos­te smi­ju vo­di­ti na po­dru­čju ci­je­le zem­lje, sa­mo na te­me­lju ste­če­nih struč­nih kva­li­fi­ka­ci­ja u svo­jim zem­lja­ma, te bez obve­ze priz­na­va­nja tih kva­li­fi­ka­ci­ja.

GRGO JE­LA­VIĆ/

Tu­ris­ti u raz­gle­da­va­nju Du­brov­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.