Iz Po­že­ge iz­rav­no u eu­rop­ske sa­lo­ne

Spin Va­lis Hr­vat­ski pro­izvo­đač na­mje­šta­ja od­lu­čio za­obi­ći ve­li­ke tr­gov­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - VE­DRAN BA­LEN/VL

Upo­že­škoj dr­vo­pre­ra­đi­vač­koj kom­pa­ni­ji Spin Va­li­su pro­tek­lu su go­di­nu obi­lje­ži­le inves­ti­ci­je i pro­mje­na pos­lov­nog kon­cep­ta u pro­izvod­nji i pro­da­ji na­mje­šta­ja. U po­gon su pus­ti­li i no­vu li­ni­ju za pro­izvod­nju dr­ve­nih plo­ča i ta­ko za­dr­ža­li pu­nu za­pos­le­nost i trend pozitivnog pos­lo­va­nja.

“Po­ku­ša­va­mo pro­na­ći druk­či­ji na­čin pro­da­je svog na­mje­šta­ja. Ne že­li­mo vi­še pri­mar­no ići pre­ko ve­li­kih tr­go­va­ca, ne­go će­mo svoj vr­hun­ski na­mje­štaj vlas­ti­ta di­zaj­na dis­tri­bu­ira­ti di­rek­t­no u sa­lo­ne po ci­je­loj Eu­ro­pi. Tak­vim ti­pom pro­da­je, ko­ji po­dra­zu­mi­je­va ma­le se­ri­je, mo­gu se pos­ti­ći bo­lje ci­je­ne”, ka­že predsjednik upra­ve Zdrav­ko Jel­čić.

Na­mje­štaj Po­že­ža­ni iz­vo­ze po ci­je­loj Eu­ro­pi. Glav­na tr­ži­šta su im Nje­mač­ka, Aus­tri­ja, Ni­zo­zem­ska, Bel­gi­ja i Fran­cu­ska, ali dio pro­izvod­nog asor­ti­ma­na od­la­zi i u Ki­nu. U pro­izvod­nji su se ori­jen­ti­ra­li na na­mje­štaj iz ma­si­va, od­nos­no iz hras­ta i buk­ve. U tom su seg­men­tu je­dan od naj­ve­ćih pro­izvo­đa­ča u Hr­vat­skoj. Ima­ju oko 500 za­pos­le­nih či­je su pla­će, ka­žu, ni­že od hr­vat­skog pro­sje­ka, ali su za oko 20 pos­to vi­še od pro­sje­ka u dr­vo­pre­ra­đi­vač­kom sek­to­ru.

“Pla­će su ured­ne i sta­bil­ne. Na­ša že­lja je da one bu­du još ve­će”,– is­ti­če Jel­čić. Sva­ke go­di­ne, ka­že, iz­ba­ci­mo iz­me­đu 120 i 150 no­vih pro­izvo­da, a na saj­mo­vi­ma osva­ja­ju priz­na­nja. To im, ka­že čel­nik kom­pa­ni­je, po­t­vr­đu­je da smo na do­brom pu­tu.

Na upit za­što ni­su pri­sut­ni u Ikei, iz Spin Va­li­sa od­go­va­ra­ju ka­ko je ve­ći­na pro­izvo­đa­ča i do­bav­lja­ča ovog kon­cer­na skon­cen­tri­ra­na na Da­le­kom is­to­ku, ko­ji­ma hr­vat­ske i eu­rop­ske tvrt­ke te­ško mo­gu bi­ti kon­ku­rent­ne. Do­da­ju ka­ko Ikea pre­fe­ri­ra jeftinije pro­izvo­de ko­ji ni­su pri­mar­no iz ma­si­va, pa se tvrt­ke po­put Spin Va­li­sa struk­tu­rom i ci­je­nom svo­jih pro­izvo­da u to ne mo­gu uk­lo­pi­ti. Što­vi­še, u po­že­škoj tvrt­ki uvje­re­ni su ka­ko se nit­ko iz Hr­vat­ske ne mo­že oz­bilj­ni­je i du­go­roč­ni­je ve­za­ti na Ikeu.

Pre­ma Jel­či­će­vim ri­je­či­ma, pro­izvod­nja na­mje­šta­ja i dru­gih fi­nal­nih pro­izvo­da od do­ma­će si­ro­vi­ne po­put pod­nih oblo­ga i gra­đe­vin­ske sto­la­ri­je u Hr­vat­skoj ima ve­lik po­ten­ci­jal ras­ta i ve­li­ku mo­guć­nost ras­ta iz­vo­za i za­pos­le­nos­ti.

Z. Je­li­čić

pred. Upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.