Agrokor me­đu 50 najbržerastućih

Glo­bal­na ma­lo­pro­da­ja To­do­ri­ćev kon­cern za­hva­lju­ju­ći ak­vi­zi­ci­ji uz­le­tjeo 33. mjes­ta na De­lo­it­te­ovoj ljes­tvi­ci za 2015.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agrokor je na ljes­tvi­ci za 2015. na­pre­do­vao jer je to go­di­na uklju­či­va­nje Mer­ca­to­ra u su­tav kon­cer­na

Uje­ku žus­trih ras­pra­va o bu­duć­nos­ti naj­ve­ćeg hr­vat­skog kon­cer­na, sti­gla je vi­jest ka­ko Agrokor Ivi­ce To­do­ri­ća na glo­bal­noj ljes­tvi­ci 250 naj­moć­ni­jih ime­na u svi­je­tu ma­lo­pro­da­je us­peo za im­pre­siv­na 33 mjes­ta. Ri­ječ je o ve­li­kom iz­vje­šta­ju kon­zul­tant­ske ku­će De­lo­it­te “Glo­bal­na sna­ga ma­lo­pro­da­je 2017.”, ko­ja je objav­lje­na ju­čer. Na nji­ho­voj ljes­tvi­ci Agrokor je, za­hva­lju­ju­ći pri­ho­du svo­ga tr­go­vin­skog biz­ni­sa ko­ji je 2015. go­di­ne pre­ma­šio šest mi­li­jar­di do­la­ra., za­uzeo 159 mjes­to.

Is­ta ana­li­za To­do­ri­će­vu je kom­pa­ni­ju pos­ta­vi­la na 32. mjes­to 50 naj- br­že­ras­tu­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja. Skor se na tom po­pi­su iz­ra­ču­na­va na te­me­lju os­tva­re­nih pri­ho­da u raz­dob­lju od 2010. do 2015. go­di­ne, a u ta­bli­ci sto­ji da je u slu­ča­ju hr­vat­ske kom­pa­ni­je bi­la ri­ječ o sko­ku od 49,6 pos­to.

Pre­sud­na ope­ra­ci­ja

Ključ ovak­vog us­pje­ha le­ži u či­nje­ni­ci da ljes­tvi­ca ocr­ta­va sta­nje iz 2015. go­di­ne ko­ju je obi­lje­ži­la ve­li­ke Agro­ko­ro­ve ak­vi­zi­ci­ja Mer­ca­to­ra i nje­go­vo uklju­či­va­nje u sus­tav kon­cer­na. Upra­vo tu ope­ra­ci­ju u svo­me ko­men­ta­ru za De­lo­it­te na­gla­ša­va i sam Ivi­ca To­do­rić.

“Na­pre­dak Agro­ko­ro­ve ma­lo­pro­da­je na ovoj lis­ti re­zul­tat je in­te­gra­ci­je tr­go­vač­kih mre­ža Kon­zu­ma i Mer­ca­to­ra u ma­lo­pro­daj­ni la­nac s 2000 tr­go­vi­na, či­me smo pos­ta­li li­de­rom na re­gi­onal­nom tr­ži­štu kao i na cje­lo­kup­nom ma­lo­pro­daj­nom tr­ži­štu ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe”. iz­ja­vio je To­do­rić ko­ji tvr­di da tek sli­je­di pu­no is­ko­ri­šta­va­nje pos­lov­nih per­s­pek­ti­va i svih si­ner­gij­skih po­ten­ci­ja­la. “Bo­lja me­đu­na­rod­na po­zi­ci­ja na­še ma­lo­pro­da­je ujed­no je i naj­bo­lja po­t­vr­da stra­te­gi­je ko­jom se Agrokor ši­ri i ra­zvi­ja od svo­jih po­če­ta­ka, s upor­nom ori­jen­ta­ci­jom na kva­li­te­tu pos­lo­va­nja, no­ve inves­ti­ci­je, vi­so­ku pro­duk­tiv­nost i kon­ku­rent­nost, na stal­no mo­der­ni­zi­ra­nje teh­no­lo­gi­je, su­vre­me­nu or­ga­ni­za­ci­ju ra­da te kon­ti­nu­ira­no ula­ga­nje u ka­dro­ve”, za­klju­čio je vlas­nik Agro­ko­ra.

Bran­ša ras­la 5,2 pos­to

Gle­da li se, pak, uku­pan re­zul­tat 250 naj­us­pješ­ni­jih ime­na s De­lo­it­te­ova po­pi­sa, ti su tr­go­vač­ki lan­ci 2016. os­tva­ri­li 4,31 bi­li­ju­na do­la­ra pri­ho­da či­me je os­tva­ren rast od 5,2 pos­to. Po­bjed­nič­ku po­zi­ci­ju dr­ži naj­ve­ći ame­rič­ki la­nac WalMart una­toč pa­du ma­lo­pro­daj­nog pri­ho­da od 0,7 pos­to, a dru­ga i tre­ća po­zi­ci­ja ta­ko­đer su re­zer­vi­ra­na za Ame­ri­kan­ce Cos­t­co i The Kro­ger. U top 10 tr­go­va­ca naj­ve­ći pad pri­ho­da (117%) imao je bri­tan­ski Tes­co ko­ji je zbog to­ga pao če­ti­ri mjes­ta na po­zi­ci­ju 9., dok je onli­ne “div” Ama­zon na de­se­tom mjes­tu.

“Sporiji gospodarski rast u ve­ći­ni ra­zvi­je­ni­jih eko­no­mi­ja, vi­so­ka ra­zi­na za­du­že­nos­ti ze­ma­lja u ra­zvo­ju, deflacija ili ni­ska in­fla­ci­ja u gospodarski ja­čim zem­lja­ma te po­nov­no po­se­za­nje za pro­tek­ci­oniz­mom u za­šti­ti od glo­ba­li­za­ci­je ne­ki su od ključ­nih čim­be­ni­ka s ko­ji­ma se su­oča­va­ju tr­gov­ci na ma­lo”, objaš­nja­va Ma­ri­na Tonžetić, part­ne­ri­ca u De­lo­it­te­ovom odje­lu re­vi­zi­je, i nas­tav­lja. No, una­toč pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma je glo­bal­no su­očen ovaj sek­tor, bran­ša će se, tvr­di Tonžetić, i da­lje ra­zvi­ja­ti.

Pro­mo­tri li se de­talj­ni­je sli­ka svjet­ske ma­lo­pro­da­je, ana­li­za re­zul­ta­ta iz 2015. po­ka­zu­je ka­ko već tre­ću go­di­nu za­re­dom tr­gov­ci odjev­nim pred­me­ti­ma i ga­lan­te­ri­jom uvr­šte­ni u vo­de­ćih 250 bi­lje­že bo­lje re­zul­ta­te u od­no­su na tr­gov­ce dru­gim pro­izvo­di­ma.

“Po­vi­jes­no gle­da­no, ri­ječ je ujed­no o naj­pro­fi­ta­bil­ni­joj ka­te­go­ri­ji tr­go­va­ca na ma­lo, a pos­lov­na go­di­na 2015. ni­je u tom smis­lu ni­kak­va iz­nim­ka. Ipak, da­le­ko naj­ve­ći po pri­ho­di­ma (dvi­je tre­ći­ne od vo­de­ćih 250) i naj­broj­ni­ji pre­ma zas­tup­lje­nos­ti (njih 133 od ukup­no 250 vo­de­ćih) su tr­gov­ci iz sek­to­ra po­tro­šač­kih do­ba­ra ve­li­kog obr­ta­ja, uz pro­sje­čan go­diš­nji pri­hod od go­to­vo 21,6 mi­li­jar­di ame­rič­kih do­la­ra”, po­jaš­nja­va se u De­lo­it­te­ovoj ana­li­zi. Dvi­je tre­ći­ne vo­de­ćih 250 tr­go­va­ca pos­lo­va­lo je iz­van gra­ni­ca ma­tič­nih ze­ma­lja, što u pro­sje­ku zna­či u vi­še od 10 ze­ma­lja, i os­tva­ri­lo je go­to­vo jed­nu če­t­vr­ti­nu pri­ho­da od pro­da­je u ino­zem­s­tvu.

SPORIJI GOSPODARSKI RAST, VI­SO­KA ZADUŽENOST

ZE­MA­LJA U RA­ZVO­JU I DEFLACIJA BI­LI SU NAJ­VE­ĆI PRO­BLE­MI TR­GO­VA­CA NA MA­LO, OBJAŠ­NJA­VA MA­RI­NA TONŽETIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.