Ugo­vor na­šeg re­gis­tra bro­do­va s Pa­na­mom

Plo­vid­ba Una­p­rje­đe­nje stan­dar­da si­gur­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Split Ugo­vor o auto­ri­za­ci­ji iz­me­đu Vla­de Re­pu­bli­ke Pa­na­me i Hr­vat­skog re­gis­tra bro­do­va, od ko­jeg se oče­ku­je po­ve­ća­nje bro­ja bro­do­va u me­đu­na­rod­noj plo­vid­bi pod nad­zo­rom Hr­vat­skog re­gis­tra, pot­pi­san je ju­čer u Spli­tu. “Pa­na­ma je po­mor­ska ad­mi­nis­tra­ci­ja ko­ja ima naj­ve­ću flo­tu na svi­je­tu i ovim ugo­vo­rom po­t­vr­đu­je se da je Hr­vat­ska ugled­na po­mor­ska zem­lja”, ka­zao je rav­na­telj Hr­vat­skog re­gis­tra bro­do­va Zlat­ko Zu­lim. Dr­žav­na taj­ni­ca za mo­re Ma­ja Kar­ko­vi­čić Kos­te­lec je iz­ja­vi­la ka­ko je ugo­vor priz­na­nje Hr­vat­skom re­gis­tru bro­do­va, jer pod pa­nam­skom zas­ta­vom plo­vi 25 pos­to svjet­ske flo­te. Pod­sje­ti­la je ka­ko je hr­vat­ska po­mor­ska ad­mi­nis­tra­ci­ja na lis­ta­ma Pa­ri­škog i To­kij­skog me­mo­ran­du­ma ko­ji pro­mo­vi­ra­ju una­p­rje­đe­nje stan­dar­da si­gur­nos­ti plo­vid­be i za­šti­te mo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.