Do­mo­vi zdrav­lja ne že­le ula­ga­ti u pros­tor iz­najm­ljen pri­vat­ni­ci­ma

Mar­gi­na­li­za­ci­ja Li­ječ­ni­ci pos­lo­dav­ci u ugo­vor­nom od­no­su ne­za­do­volj­ni svo­jim tret­ma­nom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SA­ŠA PAPARELLA

Pos­lov­ni pros­to­ri iz­najm­lje­ni za or­di­na­ci­je re­dom su lo­še odr­ža­va­ni i ne­adek­vat­ni, iako se za ne­ke od njih do­sad pri­ho­do­va­lo i po 40.000 eura

Upri­mar­noj zdrav­s­tve­noj za­šti­ti (PZZ) u Hr­vat­skoj dje­lu­je 4894 li­ječ­ni­ka pos­lo­da­va­ca u ugo­vor­nom od­no­su. Naj­vi­še ih je u op­ćo­jo­bi­telj­skoj me­di­ci­ni (2346), po­tom u dje­lat­nos­ti den­tal­ne zdrav­s­tve­ne za­šti­te (1983), te zdrav­s­tve­ne za­šti­te dje­ce (284) i že­na (281).

“Glav­ni pro­ble­mi s ko­ji­ma se su­sre­ću li­ječ­ni­ci pos­lo­dav­ci u ugo­vor­nom od­no­su po­s­lje­di­ca su du­go­go­diš­nje mar­gi­na­li­za­ci­je PZZa, što se oči­tu­je u lo­šim uvje­ti­ma ra­da, pre­op­te­re­će­nos­ti li­ječ­ni­ka ad­mi­nis­tra­tiv­nim pos­lo­vi­ma i pre­ve­li­kom bro­jem osi­gu­ra­ni­ka o ko­ji­ma skr­bi je­dan li­ječ­nik. Ta­ko­đer, pro­blem je i ne­do­re­čen sta­tus kon­ce­si­ona­ra kao pri­vat­nog zdrav­s­tve­nog dje­lat­ni­ka”, go­vo­ri Da­mir Bi­lo­glav, predsjednik HUP Udru­ge li­ječ­ni­ka pos­lo­da­va­ca u ugo­vor­nom od­no­su.

Ne­adek­vat­ni pros­to­ri

“Pos­lov­ni pros­to­ri u ko­ji­ma funk­ci­oni­ra­ju na­še or­di­na­ci­je uglav­nom su ne­adek­vat­ni i lo­še odr­ža­va­ni. U pra­vi­lu su u vlas­niš­tvu do­mo­va zdrav­lja ko­je smo mi ugo­vor­ni li­ječ­ni­ci si­lom za­ko­na, od 1997. do­bi­li u naj­am u za­te­če­nom sta­nju. Ne­ke su pri­mje­re­no ure­đe­ne i oprem­lje­ne, ne­ke se mo­gu ure­di­ti, ali ima i onih ko­je bi tre­ba­lo na­pus­ti­ti i za­mi­je­ni­ti ih prik­lad­ni­ji­ma. Mno­gi od tih pros­to­ra ne udo­vo­lja­va­ju pra­vil­ni­ku ko­ji nor­mi­ra pros­tor i opre­mu, a kod ne­kih ni­ti ne pos­to­ji mo­guć­nost da se do­ve­du u sklad s pra­vil­ni­kom. U ne­ke or­di­na­ci­je već 20 go­di­na nad­le­žsa­daš­njim ni dom zdrav­lja ni­je ulo­žio ni­ti jed­nu ku­nu, iako je s os­no­ve naj­ma upri­ho­do­vao po 40.000 eura”, ka­že Bi­lo­glav.

Na­po­mi­nje da ne pos­to­ji je­dins­tve­no rje­še­nje tog pro­ble­ma, jer je raz­li­či­ta si­tu­aci­ja od slu­ča­ja do slu­ča­ja.

Pro­da­ja kon­ce­si­ona­ri­ma?

“Je­dan dio tih or­di­na­ci­ja mo­gao bi se pre­ni­je­ti u vlas­niš­tvo ili suv­las­niš­tvo kon­ce­si­ona­ra, a os­no­va za stje­ca­nja vlas­niš­tva bi bi­lo do­sa­daš­nje pla­ća­nje naj­ma. No­vi vlas­nik, od­nos­no suv­las­nik pri­li­kom od­la­ska u mi­ro­vi­nu or­di­na­ci­ju mo­gao bi pro­da­ti za ne­ki do­go­vo­re­ni iz­nos, a na­s­ljed­nik ti­je­kom svo­ga rad­nog vi­je­ka ulo­že­na sred­stva vra­ća ta­ko što ne pla­ća naj­am do­mu zdrav­lja”, pred­la­že naš su­go­vor­nik. Do­da­je ka­ko po­je­di­ne or­di­na­ci­je ni­su u vlas­niš­tvu do­mo­va zdrav­lja, ne­ke se na­la­ze u za­šti­će­nim spo­me­ni­ci­ma kul­tu­re ili su u vlas­niš­tvu dru­ge prav­ne ili fi­zič­ke oso­be, a tak­ve bi pros­to­re tre­ba­lo ot­ku­pi­ti od vlas­ni­ka, od­nos­no za­mi­je­ni­ti ih s dru­gim pros­to­ri­ma.

Na­da­lje, za­te­če­na me­di­cin­sko­teh­nič­ka sred­stva i inven­tar već su u tre­nut­ku po­čet­ka za­ku­pa ma­hom bi­la do­tra­ja­la, uglav­nom se ni­su za­nav­lja­la od stra­ne do­mo­va zdrav­lja nov­cem od naj­am­ni­ne, već ih pla­ća­ju ugo­vor­ni li­ječ­ni­ci.

“Mi kon­ce­si­ona­ri volj­ni smo ula­ga­ti u opre­mu, ali uz uvjet da pos­to­ji du­go­roč­na si­gur­nost ula­ga­nja, ko­je se mo­ra ba­rem amor­ti­zi­ra­ti. Osim to­ga, neo­p­hod­no je ras­te­re­će­nje do- obve­za­ma. Li­ječ­ni­ci su pre­op­te­re­će­ni ve­li­kim bro­jem osi­gu­ra­ni­ka, za pos­ti­za­nje europ­skog pro­sje­ka ne­dos­ta­ju sto­ti­ne li­ječ­ni­ka. Sa­mo u obi­telj­skoj me­di­ci­ni ne­dos­ta­je ih 400 do 500, a ti­je­kom na­red­nih pet go­di­na još to­li­ko će oti­ći u mi­ro­vi­nu. Pro­blem u sva­kod­nev­nom funk­ci­oni­ra­nju je pre­tje­ra­na ad­mi­nis­tra­ci­ja ko­ja nas do­dat­no uda­lja­va od na­ših pa­ci­je­na­ta jer sva­kod­nev­no gu­bi­mo vri­je­me is­pi­su­ju­ći ko­je­ka­ve po­t­vr­de i uvje­re­nja”, ka­že Bi­lo­glav, te is­ti­če još je­dan pro­blem.

“Go­vo­ri se ka­ko kon­ce­si­ona­re tre­ba vra­ti­ti u sus­tav do­ma zdrav­lja, što je su­lu­da ide­ja ako se uz­mu u ob­zir po­ka­za­te­lji HZZOa po ko­ji­ma su kon­ce­si­ona­ri da­le­ko učin­ko­vi­ti­ji od svo­jih ko­le­ga u do­mo­vi­ma zdrav­lja. Ne pos­to­ji ni­ti je­dan ar­gu­ment ko­ji oprav­da­va pos­to­ja­nje do­mo­va zdrav­lja. Umjes­to da ih uki­ne­mo, mo­ra­mo slu­ša­ti ide­je o nji­ho­vu ja­ča­nju, iako im je je­di­ni smi­sao za­šti­ta in­te­re­sa ma­le sku­pi­ne ko­ji do­bro ži­ve od tu­đe­ga ra­da”, za­klju­ču­je Bi­lo­glav.

UKINIMO DOMOVE ZDRAV­LJA JER SU MA­LO KO­ME KO­RIS­NI

FO­TO­LIA

Ne­ke od or­di­na­ci­ja ni­je mo­gu­će us­kla­di­ti s pra­vi­ni­kom ko­ji re­gu­li­ra nji­hov rad

Da­mir Bi­lo­glav HUP-Udru­ga li­ječ­ni­ka pos­lo­da­va­ca u ugo­vor­nom od­no­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.