Tr­gov­ci u Tis­nom gra­de luk­suz­ni obi­telj­ski ho­tel

Inves­ti­ci­ja Vlas­ni­ci tr­go­vi­na Dje­lo ulo­žit će 30 mi­li­ju­na ku­na, a ra­ču­na­ju i na EU fon­do­ve

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zgra­da sta­re ško­le na tr­gu Ru­di­na u Tis­nom do kra­ja go­di­ne bi tre­ba­la pos­ta­ti luk­suz­ni obi­telj­ski ho­tel s če­ti­ri zvjez­di­ce, zbog če­ga se mi­je­njao i pros­tor­ni plan, dok se kao inves­ti­to­ri na­vo­de vlas­ni­ci ši­ben­skog tr­go­vač­kog lan­ca Dje­lo obi­telj Sla­mić. No­vim ho­tel­skim ka­pa­ci­te­tom s 80ak le­ža­je­va Op­ći­na Tis­no i obi­telj Sla­mić uz pro­du­lje­nje tu­ris­tič­ke se­zo­ne, pla­ni­ra­ju osi­gu­ra­ti no­va rad­na mjes­ta, ali i os­na­ži­ti uku­pan tu­ris­tič­ki po­ten­ci­jal žu­pa­ni­je. “Kao lo­kal­noj tvrt­ki, am­bi­ci­ja nam je ja­ča­nje unu­tar žu­pa­ni­je ta­ko da ve­zi­va­njem tr­go­vi­ne i tu­riz­ma is­ko­ris­ti­mo si­ner­gi­ju tih dvi­ju dje­lat­nos­ti. Vri­jed­nost ula­ga­nja kre­će se iz­me­đu 20 i 30 mi­li­ju­na ku­na, pri če­mu ra­ču­na­mo i na dio su­fi­nan­ci­ra­nja iz EU fon­do­va. Pla­ni­ra­mo otva­ra­nje i 30ak rad­nih mjes­ta, a od Ši­ben­sko – knin­ske žu­pa­ni­je oče­ku­je­mo uklju­či­va­nje u naš pro­jekt Rad­na mjes­ta 12 mje­se­ci. Go­ru­ći žu­pa­nij­ski pro­blem upra­vo je ma­njak tak­vih rad­nih mjes­ta, sto­ga mla- di­ma že­li­mo osi­gu­ra­ti pre­du­vje­te da po za­vr­šet­ku ško­le os­ta­nu ži­vje­ti u žu­pa­ni­ji”, za Pos­lov­ni je dnev­nik po­jas­nio iz­vr­š­ni di­rek­tor Dje­la Te­di Sla­mić. “Tiš­njan­ci su vr­lo sr­dač­ni, a sa­mo Tis­no na­la­zi se na od­lič­nom po­lo­ža­ju s ob­zi­rom na bli­zi­nu pro­met­ni­ca, aero­dro­ma i su­sjed­nih dal­ma­tin­skih gra­do­va”, do­dao je. Ka­že i da je ho­tel za­miš­ljen kao mjes­to po­ve­zi­va­nja po­nu­de iz­vor­ne do­ma­će hra­ne i pi­ća bi­lo s obal­nog di­je­la ili OPGa iz Dal­ma­tin­ske za­go­re, uz pot­po­ru tr­go­vi­ne ko­ja to svo­jom lo­gis­ti­kom mo­že i osi­gu­ra­ti.

Da će pro­jekt obi­telj­skog ho­te­la lo­kal­nom tu­riz­mu stvo­ri­ti do­dat­nu vri­jed­nost, u skla­du s po­tre­ba­ma ve­li­kog bro­ja gos­ti­ju ko­ji on­dje pris­ti­žu, sla­že se i na­čel­nik Ivan Kla­rin. “Op­ći­na je tu­ris­tič­ki vr­lo atrak­tiv­na s ne­ko­li­ko adu­ta, po­put Gar­den fes­ti­va­la, a do­sad smo se obič­no os­la­nja­li na pri­vat­ni smje­štaj. Ta­ko da se ne ra­di tek o po­ve­ća­nju bro­ja le­ža­ja već po­ve­ća­nju kva­li­te­te smje­šta­ja op­će­ni­to”, po­ru­čio je.

TZ TIS­NO/PD

Ho­tel će 'nik­nu­ti' u zgra­di sta­re ško­le na tr­gu Ru­di­na za što se mi­je­nja pros­tor­ni plan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.