Po­naj­bo­lji svjet­ski ino­va­tor u ra­s­vje­ti gra­di tvor­ni­cu u Ni­šu

Zum­to­bel Grad­ske i dr­žav­ne vlas­ti uvje­ri­le Aus­tri­jan­ce da je ‘Sr­bi­ja pra­vo mjes­to’

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­izvod­nja iz tvor­ni­ce kre­će od go­di­ne 2018./19, a iz nje će se svje­tilj­ke pla­si­ra­ti u ci­je­lu Eu­ro­pu. Zum­to­bel je, ka­žu, “Mer­ce­des za ra­s­vje­tu”

Aus­trij­ska kom­pa­ni­ja Zum­to­bel, ko­ja se sma­tra jed­nim od naj­bo­ljih svjet­skih pro­izvo­đa­ča ra­s­vjet­nih sus­ta­va i vr­s­nog ino­va­to­ra u tom sek­to­ru, gra­dit će no­vu tvor­ni­cu u Sr­bi­ji, a kao lo­ka­ci­ja u ko­ju će inves­ti­ra­ti 30ak mi­li­ju­na eura iza­bran je grad Niš, što je usvo­jio nad­zor­ni od­bor kom­pa­ni­je. Po­gon će bi­ti gra­đen u dvi­je fa­ze, s pla­nom da pro­izvod­nja kre­ne u fi­nan­cij­skoj go­di­ni 2018./19. O do­la­sku kom­pa­ni­je ko­joj te­pa­ju i da je “Mer­ce­des u naj­no­vi­jim teh­no­lo­gi­ja­ma ra­s­vje­te” go­vo­ri­lo se vi­še od go­di­nu da­na, pre­no­se sr­p­ski me­di­ji eufo­rič­ne ri­je­či pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća, ko­ji je “po­seb­no sre­tan što Zum­to­bel de­fi­ni­tiv­no gra­di u Sr­bi­ji”.

“Na do­la­sku kom­pa­ni­je ra­di­li smo du­go i pre­da­no, go­di­nu i če­ti­ri mje­se­ca, a ova­kav is­hod ni­smo ni sa­nja­li. No,uvje­ri­li smo Aus­tri­jan­ce da je Sr­bi­ja za njih pra­vo mjes­to”, ka­zao je Vu­čić, pod­sje­tiv­ši da su pr­vi kon­kret­ni ko­ra­ci već uči­nje­ni kad je Zum­to­bel svoj pro­jek­t­ni di­zajn cen­tar već iz Polj­ske pre­se­lio u Sr­bi­ju. U nje­mu mla­di in­že­nje­ri i di­zaj­ne­ri obli­ku­ju pro­izvo­de ko­je Zum­to­bel pla­si­ra u Eu­ča­ti ro­pu. Za­da­tak tvor­ni­ce u Ni­šu bit će, pre­ma na­vo­di­ma, osi­gu­ra­va­ti do­dat­ne ko­li­či­ne svje­tilj­ki raz­li­či­tih vr­sta, za eu­rop­ske po­tro­ša­če. Dru­gi je cilj oja- pri­sut­nost Zum­to­be­la na, ka­ko je objaš­nje­no, di­na­mič­nom i ras­tu­ćem tr­ži­štu is­toč­ne Eu­ro­pe. Ova gru­pa­ci­ja, ko­ja je u fi­skal­noj go­di­ni 2015./16. (tj. do 30.4. 2016.) ima­la pri­ho­de od 1.35 mi­li­jar­di i do­bit od 11,9 mi­li­ju­na eura, ima po­go­ne u Aus­tri­ji, Nje­mač­koj, En­gle­skoj i Fran­cu­skoj, te SADu, Aus­tra­li­ji, No­vom Ze­lan­du i Ki­ni.

“Tr­ži­šte ra­s­vje­te je zah­tjev­no i stal­no se bo­ri­mo s ni­skim cijenama ka­ko bi­smo os­ta­li kon­ku­rent­ni kroz sma­nje­nje tro­ško­va. Tvor­ni­ca u Ni­šu dat će nam sred­stva za no­še­nje s iz­a­zo­vi­ma i pred­stav­lja i dalj­nji rast Zum­to­be­la u ovom di­je­lu Eu­ro­pe” po­ru­ču­ju iz aus­trij­ske tvrt­ke ko­ja za­poš­lja­va oko 6700 lju­di.

ZUM­TO­BEL

Ino­va­tiv­ni i 'pa­met­ni' sus­ta­vi od­li­ka su ove aus­trij­ske kom­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.