PEKU IZ ALŽIRA MI­LI­JUN EURA, ZA UGO­VOR IZ 1981.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca slo­ven­ske tvor­ni­ce obu­će Pe­ko iz­ne­na­di­la se kad je na ra­čun tvrt­ke, od la­ni u ste­ča­ju, “sje­lo” mi­li­jun eura, na ime ne­re­ali­zi­ra­nog pos­la ko­ji je Pe­ko tre­bao pri­je 40 go­di­na oba­vi­ti u Al­ži­ru, pi­še ljub­ljan­ski “Dnev­nik”. Pe­ko je s al­žir­skim vlas­ti­ma tre­bao po­mo­ći u pos­tav­lja­nju tvor­ni­ce obu­će, ali se od pos­la 1981. spo­ra­zum­no odus­ta­lo. Na od­šte­tu vi­še nit­ko ni­je ra­ču­nao, dok gra­đe­vin­sko po­du­ze­će Gra­dis, Pe­kov part­ner u Al­ži­ru, ni­je ku­pio po­du­zet­nik Franz Sc­he­itz iz Li­ec­h­te­ins­te­ina. On je od Al­ži­ra­ca us­pio do­bi­ti nak­na­du, od če­ga je Peku pri­pa­lo mi­li­jun eura. Dio svo­te vje­ro­jat­no će do­bi­ti biv­ši rad­ni­ci, naj­vi­še že­ne, ko­ji su na­kon ste­ča­ja za­vr­ši­li na burzi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.