Ino­va­tor­stvo

Ure­đu­ju i “pa­met­ne uli­ce”

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ovi eks­per­ti i ino­va­to­ri za ra­s­vje­tu ure­di­li su u Ni­šu i Be­ogra­du već i ne­ko­li­ko tzv. pa­met­nih uli­ca, ko­je od­li­ku­je i mo­der­na i eko­no­mič­na LED ra­s­vje­ta. Jed­nu tak­vu uli­cu, s wi­fi­jem, par­kir­nim sen­zo­ri­ma i slič­nim, ure­dio je la­ni i HT u Dubrovniku, u su­rad­nji upra­vo sa Zum­to­be­lom i ni­zom dru­gih tvrt­ki.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.